26.03.2021 / Wiadomości

Relacja z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 25 marca 2021 r.

25 marca 2021 r. odbyło się kolejne, piąte w tej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Na posiedzeniu gościli nowo wybrani Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati oraz Członkowie NRA: adw. Katarzyna Bilewska, Bartosz Grohman, adw. Ryszard Kalisz i adw. Andrzej Tomaszek. Dziekan i poszczególni członkowie Rady złożyli na ich ręce gratulacje dla wszystkich osób wybranych na funkcje jednoosobowe i do organów Adwokatury.

Poza rozpoznaniem szeregu spraw osobowych, dotyczących adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie m.in.:

  1. przez aklamację podjęła uchwałę w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania zawodu białoruskim adwokatom, jednoznacznie sprzeciwiając się represjom wobec nich. Wstępny projekt uchwały przygotował adw. Tomasz Budnikowski;
  2. powołała Sekcję Prawa Konkurencji i Konsumentów, określiła zasady jej działania oraz powołała na Przewodniczącą Sekcji adw. Mariolę Łakomską, zaś na Wiceprzewodniczącą – adw. Joannę Tkaczyk. Jednocześnie Rada odmówiła powołania Przewodniczącego-Elekta Sekcji. Podejmując tę decyzję, Rada przychyliła się do stanowiska, zgodnie z którym powoływanie „z góry” przewodniczących, na kadencję, która rozpocznie się dopiero z upływem rozpoczynającej się kadencji obecnych władz sekcji, nie stanowi rozwiązania idealnego z punktu widzenia izbowej demokracji;
  3. powołała nowe osoby do komisji: Komisji Etyki, Komisji ds. Legislacji oraz Komisji ds. Sekcji Tematycznych;
  4. przyjęła dwa warianty preliminarza budżetowego na rok 2021, które zostaną przedstawione najbliższemu Zgromadzeniu Izby. Oba warianty uwzględniają obniżenie składki adwokackiej o 5 zł dla wszystkich oraz zwolnienie ze składek przez okres 12 miesięcy wszystkich osób korzystających z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Drugi wariant zakłada dodatkowo także zwolnienie ze składek członkowskich wszystkich adwokatów przez pierwsze 12 miesięcy wykonywania zawodu. Ostateczne decyzje w sprawach budżetowych, w tym co do tego, która z wersji preliminarza zostanie przyjęta, podejmie najbliższe Zgromadzenie Izby;
  5. przyjęła uchwałę wprowadzającą jednolite zasady udzielania zwolnień ze składek dla członków Izby oraz zasiliła budżet Komisji Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej;
  6. wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia o partnerstwie pomiędzy Izbą Adwokacką w Warszawie, a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Centrum Badawczym Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych. Projekt porozumienia zakłada nawiązanie współpracy w zakresie prawniczej działalności badawczo-rozwojowej. Dalsze szczegóły zostaną Państwu przekazane po jego zawarciu;
  7. wyraziła zgodę na udzielenie patronatu dla Human Rights Webathon organizowanego przez International Association of Young Lawyers (AIJA);
  8. omawiała sposób wykonania części punktów Załącznika do Uchwały nr 13 Zgromadzenia Izby i propozycje Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie co do sposobu realizacji Uchwały, w części dotyczącej transparentności finansowej oraz utworzenia systemu pożyczek;
  9. omawiała sprawę dotyczącą nałożenia na adwokata kary porządkowej za odmowę udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności objętych tajemnicą adwokacką.

 

adw. Grzegorz Kukowka

Rzecznik Prasowy ORA w Warszawie