10.07.2021 / Wiadomości

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – stanowisko ORA

9 lipca 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła jednomyślnie, w trybie obiegowym, Stanowisko w sprawie zagrożeń konstytucyjnie gwarantowanych wolności mediów i wolności słowa. Treść stanowiska:

Stanowisko nr 1 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 9 lipca 2021 r.

 w sprawie zagrożeń konstytucyjnie gwarantowanych wolności mediów i wolności słowa

Stanowiskiem z dnia 11 lutego 2021 r., wyrażonym w związku z proponowanym obciążeniem mediów tzw. „składką solidarnościową”, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przypominała, że „pluralizm mediów, wolność prasy i prawo obywateli do rzetelnej, obiektywnej informacji są podstawowym warunkiem funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Rolą wolnych mediów jest zapewnienie obywatelskiej kontroli wszystkich trzech władz. Wartości te mają charakter nadrzędny i zostały usankcjonowane nie tylko w art. 14 i art. 54 Konstytucji RP, ale stanowią również jedno z fundamentalnych praw wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, wyrażone w art. 11 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”. 

Wobec przedstawienia przez grupę Posłów na Sejm RP projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 1389) Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ponownie przypomina o roli wolnych mediów w demokratycznym państwie prawa. W ocenie Rady przedstawiony projekt ma charakter instrumentalny, którego celem w rzeczywistości jest wyeliminowanie konkretnego, prywatnego nadawcy.

Wyrażamy solidarność ze środowiskiem dziennikarskim i sprzeciwiamy się przyjęciu przez Sejm RP przedstawionego projektu ustawy. Wolność mediów nie jest dobrem samych mediów, ale wartością społeczną, służącą bezpieczeństwu wszystkich. Bez niezależnych od władzy wykonawczej mediów, nie jest możliwa skuteczna ochrona praw i wolności obywatelskich.