16.11.2020 / Wiadomości

Pismo dziekana ORA w Warszawie do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Joanny Bitner

Prosimy o zapoznanie się z pismem dziekana ORA w Warszawie do Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Joanny Bitner.

Szanowna Pani Prezes,

Sytuacja epidemiczna na terytorium RP nie podlega dyskusji, jednak dotyka ona wszystkich obywateli w równym stopniu. Reprezentowani przeze mnie członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie mają określone obowiązki związane z wykonywanym przez siebie zawodem ije realizują. Reprezentują obywateli przed sądami dbając o respektowanie ich praw. Ograniczenia, które są obecnie nakładane przez Radę Ministrów dotykają również ich. Dotykają nie tylko ich pracy zawodowej, ale także życia prywatnego, które jest ściśle związane z możliwościami pracy. Wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy sądu – o ile będzie dotyczyło wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych – bardzo obciąży adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, zdezorganizuje i jeszcze bardziej utrudni im wykonywanie zawodu. W istocie sprowadzi się to do oczekiwania od nich codziennej kilkunastogodzinnej pracy.

Adwokatura stawia na pierwszym miejscu profesjonalizm i najwyższy standard świadczonej pomocy prawnej. Ten standard może być zachowany przy odpowiednim podziale obowiązków w ramach czynności przed sądem oraz poza nim w kancelariach kiedy adwokat udziela porad prawnych, przygotowuje pisma procesowe i bierze udział w innych czynnościach. Wprowadzenie systemu dwuzmianowego może wykluczyć czynności pozasądowe, co będzie miało bezpośredni wpływ na ograniczenie dostępu obywatela do pomocy prawnej. Istotne, że przełoży się również na życie rodzinne członków Izby, co przy zdalnym sposobie nauczania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ma szczególne znaczenie.

Jestem świadom powstałych zaległości, które przez drugi kwartał bieżącego roku wzrosły. Odpowiedzialności za to nie powinien jednak ponosić obywatel, którego adwokat reprezentuje.

Wierzę, że decyzje podejmowane przez Panią Prezes będą rozważne i uwzględnią nie tylko potrzeby Sądu, ale także wszystkich uczestników postępowań.

adw. Mikołaj Pietrzak

Pismo Dziekana ORA w Warszawie z dnia 10 listopada 2020