28.06.2019 / Wiadomości

Możliwość sponsoringu spotkania poświęconego kultowej książce prawniczej „The Art of Cross-Examination” Francisa L. Wellmana

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania spotkania poświęconego kultowej książce prawniczej „The Art of Cross-Examination” Francisa L. Wellmana na temat sztuki przesłuchania świadka w realiach amerykańskiego przesłuchania krzyżowego.

Spotkania odbędzie się 16 lipca br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, o godzinie 17.30.

  1. Wartość sponsoringu 1 000 (jeden tysiąc złotych) zł brutto obejmuje:

– umieszczenie informacji o Sponsorze w wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora;

– wystawienie 1 roll-up’u Sponsora – w miejscu wskazanym przez Organizatora;

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym Konferencję oraz w relacjach z wydarzenia;

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres ora.warszawa@adwokatura.pl do dnia 7 lipca 2019 r.
  5. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  6. Ogłoszenie jest skierowane do kancelarii adwokackich, a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania Konferencji.