16.02.2024 / Wiadomości

Legal Hac­ka­thon 2024: AI jako impuls praw­ni­czych inno­wa­cji

W dniach 8–10 marca odbę­dzie się Legal Hac­ka­thon 2024, orga­ni­zo­wany przez wydaw­nic­two Wol­ters Klu­wer. To naj­więk­szy mara­ton pro­gra­mo­wa­nia w branży praw­ni­czej. Tego­rocz­nym hasłem prze­wod­nim wyda­rze­nia jest: „AI jako impuls praw­ni­czych inno­wa­cji”.

Hac­ka­thon sku­piony jest na współ­pracy śro­do­wisk praw­ni­czych ze świa­tem tech­no­lo­gicz­nym. Jego celem jest pro­mo­cja inno­wa­cji w pra­wie i tech­no­lo­gii, a także roz­wój sek­tora Legal Tech. To rów­nież nie­zwy­kła oka­zja do spo­tka­nia inspi­ru­ją­cych ludzi oraz wymiany poglą­dów na temat roz­woju sztucz­nej inte­li­gen­cji.

Tego­roczny part­ner wyda­rze­nia – fun­da­cja Law4Tech – zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do uczest­nic­twa w wyda­rze­niu.

Reje­stra­cja oraz szcze­gó­łowe infor­ma­cje dostępne są pod lin­kiem: link