Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
28.01.2019 / Wiadomości

Komunikat w związku z nieprawdziwymi informacjami, upublicznianymi w mediach przez Pana Leszka Bubla

Komunikat w związku z nieprawdziwymi informacjami, upublicznianymi w mediach przez Pana Leszka Bubla.

Komunikat w związku z nieprawdziwymi informacjami, upublicznianymi w mediach przez Pana Leszka Bubla

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, upublicznianymi w mediach przez Pana Leszka Bubla, stawiającymi ORA w Warszawie zarzut nieuzasadnionej odmowy dostępu do informacji publicznej, informuję, iż ORA w Warszawie stoi konsekwentnie na stanowisku pełnej transparentności działania swoich organów. Transparentność leży w jej interesie i jest jej prawnym obowiązkiem. Kierowane do niej wnioski o dostęp do informacji publicznej, oparte na przepisach prawa, spotykają się regularnie z pozytywną odpowiedzią organów izby, a odmowa ma charakter wyjątkowy i jedynie uzasadniony obowiązującymi przepisami prawa.

Pan Leszek Bubel 23 października 2018 r. wniósł o udostępnienie informacji publicznej w postaci „wykazu adwokatów mających swoje kancelarie we właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, podlegających obowiązkowi składania oświadczeń lustracyjnych za cały okres obowiązywania ustawy lustracyjnej”. 30 października 2018 r. ORA w Warszawie poinformowała wnioskodawcę, że żądana informacja jest informacją przetworzoną o której mówi art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy o dostępie do informacji publicznej i zobowiązała wnioskodawcę do wykazania, że uzyskanie wnioskowanych informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Poinformowano wnioskodawcę także o skutkach niewykazania powyższego. W odpowiedzi na powyższe pismo wnioskodawca 5 listopada 2018 r. poinformował organ, że „wydruk z rejestru osób podlegających obowiązkowi sporządzenia oświadczenia lustracyjnego, nie jest przetworzeniem informacji”. Wnioskodawca wskazał nadto, że „Obowiązkiem ORA w Warszawie jest prowadzić taki rejestr i na żądanie udostępnić”.

ORA w Warszawie konsekwentnie stoi na stanowisku, iż żądana przez wnioskodawcę informacja jest informacją przetworzoną, ponieważ wbrew sugestiom wnioskodawcy organ nie prowadzi zarówno wykazu, jak też rejestru, którego udostępnienia w postaci wydruku żąda wnioskodawca. Organ nie jest też obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów do prowadzenia takiego rejestru. Innymi słowy – organ musiałby wytworzyć przedmiotową informację, na podstawie jednostkowych informacji, które są w posiadaniu organu w ramach prowadzonych akt osobowych adwokatów obowiązanych do złożenia oświadczeń lustracyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że zakres żądania zawartego we wniosku, z uwagi na ilość osób, które złożyły oświadczenia lustracyjne, w istocie przesądza, że żądana informacja jest informacją przetworzoną.

W związku z brakiem wykazania w/w intersu publicznego ORA w Warszawie odmówiła udzielenia żądanych informacji. W przypadku jego wykazania, ORA w Warszawie podejmie działania w tym zakresie zgodne z obowiązującymi ją przepisami.

Jednocześnie w tym miejscu należy przypomnieć, że Adwokatura jest jedyną grupą zawodową, która sama zabiegała o objęcie jej lustracją i w optymalny sposób ją przeprowadziła. Uchwała Prezydium NRA z 17 listopada 1998 r. określała tryb składania oświadczeń lustracyjnych i termin – do 11 grudnia 1998 r. Złożyło je 98 proc. adwokatów. Ci, którzy tego nie zrobili, byli karani dyscyplinarnie. Do służby, pracy lub tajnej współpracy przyznało się około 1 proc. Część służyła lub pracowała w organach bezpieczeństwa, około 40 przyznało się do tajnej i dobrowolnej współpracy. Wobec nich były wszczynane postępowania dyscyplinarne. Orzekano różne kary, z wydaleniem z adwokatury włącznie. Sąd lustracyjny uznał, że 44 osoby złożyły nieprawdziwe oświadczenia. Zostały skreślone z listy adwokatów.

Oświadczam jednocześnie, iż w związku z charakterem i formą publikacji ORA w Warszawie podejmie niezbędne środki prawne mając na uwadze ochronę dobrego imienia Adwokatury jak i osób reprezentujących jej organy.

adw. Michał Fertak

Rzecznik prasowy ORA w Warszawie