20.03.2020 / Wiadomości

Komunikat po posiedzeniu Rady w dniu 20.03. br.

W dniu 20.03 br. odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w formie wideokonferencji. W trakcie posiedzenia omawiana była sytuacja i działania podejmowane przez Radę w związku z występującym stanem zagrożenia epidemicznego. Rada podjęła także uchwałę o charakterze finansowym w związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę istotne ograniczenia w wykonywania zawodu przez adwokatów i aplikantów adwokackich.

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą ORA w Warszawie postanowiła (przy 11 głosach za, trzech głosach wstrzymujących się):

1.       W okresie od 1 marca do 31 maja 2020 roku zawiesić obowiązek opłacania miesięcznych rat z tytułu składki członkowskiej od aplikantów adwokackich, którzy zakończyli odbywanie aplikacji i nie złożyli wniosku o skreślenie z listy aplikantów.

2.       Ustalić, że w przypadku, gdy adwokat lub aplikant adwokacki zostanie poddany kwarantannie lub hospitalizacji z powodu zarażenia wirusem SARS-CoV-2, na wniosek Zainteresowanego będą podejmowane uchwały o umorzeniu lub zwolnieniu z opłacania składek członkowskich za okres ograniczenia wykonywania zawodu, spowodowanego kwarantanną lub hospitalizacją.

3.       Ustalić, że Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, na podstawie pkt 14 Uchwały Finansowej Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie z 11 maja 2019 r., będzie niezwłocznie rozpatrywała wnioski adwokatów lub aplikantów o umorzenie lub zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej na okres ograniczenia aktywności zawodowej z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przy podejmowaniu uchwał w tych sprawach będzie uwzględniała dotychczasowe terminowe opłacanie składek oraz uregulowanie składek na dzień podjęcia uchwały, a takżeargumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku.

4.       Ustalić, że pozostawia się w gestii Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, sprawę ewentualnego dalej idącego zwolnienia adwokatów lub aplikantów adwokackich z częściowego opłacenia składki rocznej w 2020 roku.

5.       Zwrócić się do adwokatów i aplikantów adwokackich o składanie drogą emailową wniosków o umorzenie lub zwolnienie z opłacania składki członkowskiej, o których mowa w pkt 3 niniejszej uchwały, w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

6.       Zwrócić się do Naczelnej Rady Adwokackiej o stosowne odroczenie obowiązku uiszczenia składki administracyjnej na rzecz NRA

Wnioski prosimy kierować na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl

Wyrażamy nadzieję, że uchwała ta pozwoli na odciążenie członków Izby, którzy najbardziej dotkliwie odczuli finansowo skutki konieczności ograniczenia aktywności zawodowej. Rozwiązanie to pozwoli jednocześnie zachować dyscyplinę finansów naszej Izby, mimo znacznych kosztów bieżącej działalności organów największej izby adwokackiej w Polsce.

Pragniemy podkreślić, że ORA będzie rozpoznawać także  wnioski o umorzenie lub zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej, zawierające tylko krótkie uzasadnienia, odwołujące się do notoryjne znanych faktów, dotyczących konieczności ograniczenia aktywności zawodowej, ze względu na zagrożenie epidemiczne.

Z uchwałą można zapoznać się tu:

adw. Michał Fertak

rzecznik prasowy

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie