20.05.2019 / Wiadomości

Jubileuszowe Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie za nami

11 maja br. w Sangate Hotel Aiport odbyło się jubileuszowe, Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. Pierwsza część Zgromadzenia była okazją do świętowania 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie i miała charakter uroczysty, druga zwyczajny i zapadło w jej ramach szereg istotnych uchwał.

W pierwszej części uczestniczyło wielu znamienitych gości, których mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć. Byli wśród nich m. in: adwokat Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej; prof. dr hab. Piotr Kardas, Wiceprezes Naczelnej Rady AdwokackiejDariusz Zawistowski, Prezes Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Stanisław Zabłocki – Prezes Sądu Najwyższego – Izba Karna, dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marek Safjan – sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , były Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz posłowie i senatorowie, wśród nich Kamila Gasiuk-Pihowicz, Poseł na Sejm RP, Zbigniew Cichoń, Senator RP, Aleksander Pociej, Senator RP. Nie mniej licznie reprezentowani byli przedstawiciele i przyjaciele międzynarodowych organizacji prawniczych, wśród nich: Marie-Aymée Peyron, Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej, Ulrich Schellenberg, były Prezes DAV, prof. Sara Chandler, była Prezes FBE oraz adw. Anna Wyrzykowska, Deputy Treasurer International Association of Young Lawyers (AIJA).

W swoim przemówieniu prezes NRA adw. Jacek Trela zwrócił uwagę na konieczność obrony tajemnicy adwokackiej oraz niezależności samorządu. Podkreślił także, iż samorząd jest po to, aby być oparciem dla adwokatów, szczególnie tych, którzy z racji podejmowania procesowych czynności i wykonywania swoich obowiązków są niewygodni dla władzy. Wspomniał w tym kontekście o adw. Romanie Giertychu i Jacku Dubois. – Samorząd stał i stoi po stronie adwokatów, których władza chce pozbawić możliwości należytego wykonywania zawodu, czyli odważnego wykonywania zawód, czyli niezależnego wykonywania zawodu. I na takie wsparcie ze strony samorządu mogą liczyć również ci, którzy jak adwokat z Pruszkowa, wobec którego podjęto próbę przesłuchania go, pomimo tego, że odmówił składania zeznań związany tajemniczą obrończą. Samorząd jest właśnie po to, aby w takich sytuacjach pomagać – podsumował Prezes NRA.

Dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił szczególne zaangażowanie warszawskich adwokatów na rzecz działalności pro bono i wyraził za to szczególną wdzięczność. Zwrócił także uwagę na zjawisko legalizmu dyskryminacyjnego – To jest sytuacja, w której następuje nierównowaga sił procesowych, owszem pozornie wszystko odbywa się zgodnie z prawem, ale to władza państwowa ma przewagę. Nie tylko kształtuje przepisy, ale ma możliwości, aby do niektórych spraw angażować wszystkie siły i środki, a do innych wręcz przeciwnie, milczeć, przedłużać postępowania i ignorować przepisy prawa, w zależności kogo i czego spór dotyczy. Ofiarami takich praktyk stają się także adwokaci, ci nieustępliwi, znani z krytyki władzy oraz podejmujący się najtrudniejszych spraw, i ostania sprawa przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego jest tego znakomitym przykładem. I to jest właśnie moment okazywania sprzeciwu, okazywania solidarności, bo od losów właśnie takich spraw zależy przyszłość adwokatury. Dlatego jestem Prezesowi NRA niezmiernie wdzięczny za słowa wsparcia dla mec. Romana Giertycha i Jacka Dubois – podsumował RPO.

Marie-Aymée Peyron, Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej, dziękowała za przekazaną jej dzień wcześniej przez Izbę Adwokacką w Warszawie odznakę Izby. Wskazała także, iż adwokatów łączy szczególne braterstwo i solidarność w obronie prawa i wartości. – Żadne państwo nie może istnieć bez wymiaru sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, w którym dochodzą do głosu wartości, a najważniejszą z nich są niezależność i niezawisłość – podkreśliła Dziekan Izby Paryskiej.

Prof. Sara Chandler była Prezes Federacji Adwokatur Europejskich przypomniała w swoim wystąpieniu, iż FBE promuje rządy prawa, niezależność sądów i prawa do bezstronnego procesu oraz broni praw człowieka w Europie i na świecie, kiedy wszystkie te zasady są naruszane w wielu jurysdykcjach. – W czerwcu 2017 r. Zgromadzenie FBE wyraziło swoje poparcie dla niezależności polskich sędziów w obliczu zachodzących zmian prawnych. Kontynuujemy wsparcie Polskich sędziów i kilkukrotnie pisaliśmy do Prezydenta Polski i uczestniczyliśmy w międzynarodowych inicjatywach związanych z tym problemem. Wspieramy wolność słowa i jesteśmy zaniepokojeni ostatnimi sprawami przeciwko adwokatom, którzy bronią te wartości – powiedziała była prezes FBE.

Izba Adwokacka otrzymała także z rąk Dziekana adw. Pawła Gierasa medal „Pro lege et libertate”. Warte podkreślenia jest, że w dotychczasowej ponad 40 letniej historii jego przyznawania otrzymało go w zaledwie 17 podmiotów, w tym 15 osób i tylko dwie instytucje. Uniwersytet Jagielloński i właśnie Izba Adwokacka w Warszawie.

W drugiej, roboczej części  Zgromadzenia podjęto na szeregi uchwał, w tym m. in. o udzielaniu absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie za rok 2018, w przedmiocie tajemnicy adwokackiej, w przedmiocie ładu konstytucyjnego „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli” (przez aklamację), w przedmiocie zwrócenia się do Naczelnej Rady Adwokackiej uregulowanie kwestii honorarium dla adwokatów pełniących funkcję zastępców adwokatów (przez aklamację), w przedmiocie ochrony przed mobbingiem i nierównym traktowaniem (przez aklamację).

Pełne i kompleksowe sprawozdanie z działalności ORA w Warszawie złożył Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. W swoim wystąpieniu opisał aktualny stan funkcjonowania Izby Adwokackiej w Warszawie we wszystkich jej obszarach. Wskazał na utrzymywanie dyscypliny budżetowej izby w 2018 roku i oszczędne gospodarowanie środkami. Podkreślił, iż preliminarz budżetowy Izby na 2018 rok zakładał niedobór w wysokości 1.500.000 zł., a faktyczne wykonanie budżetu Izby za 2018 rok zakończyło się tylko niedoborem w wysokości 1.403.010,32 zł.. Podkreślił także utrzymywanie dyscypliny w budżecie aplikacji w 2018 roku. W preliminarzu kosztów szkolenia aplikantów zakładano niedobór w wysokości 277.800 zł. Wynik za działalności szkolenia aplikantów za 2018 rok to nadwyżka w wysokości 74.126,62 zł, co pozwoliło na pokrycie niedoboru z poprzedniego okresu oraz wypracowanie nadwyżki na 31.12.2018 roku w wysokości 19.379,06 zł.

Podziękował adwokatom także za wspólny sukces w postaci dwukrotnej redukcji składki na rzecz NRA, do 40 zł.

Na Zgromadzeniu zarejestrowało się 1 627 adwokatów.

Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom Prezydium Zgromadzenia za jego sprawne przeprowadzenie, wszystkim członkom Komisji Zgromadzenia za zaangażowanie i poświęcony czas. Jednocześnie także wyraża wdzięczność wszystkim Pracownikom Biura ORA w Warszawie za przygotowanie Zgromadzenia i czuwanie nad jego zaplanowanym przebiegiem.


Lista uchwał w kolejności głosowania tutaj.

Pełna relacja video tutaj!