24.05.2023 / Wiadomości

Podsumowanie Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie 20 maja 2023

20 maja odbyło się w wersji hybrydowej zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. Wzięło w nim udział wielu znamienitych gości z Polski i przedstawicieli międzynarodowych organizacji prawniczych. W części merytorycznej podjęto wiele istotnych uchwał, w tym udzielono absolutorium ORA w Warszawie za rok 2022. Zaproponowany przez ORA w Warszawie projekt uchwały budżetowej na rok 2023, zakładający brak deficytu budżetowego, podtrzymanie dotychczasowego stopnia aktywności samorządowej oraz podwyższenie składki izbowej o 10 zł – celem pokrycia zwiększonych kosztów wynikających z podwyższonej składki odprowadzanej do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz inflacji, nie spotkał się z akceptacją Zgromadzenia.

Część uroczysta

W części uroczystej głos zabrali goście zagraniczni i krajowi. 

W swoim przemówieniu adw. Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej podsumował w skrócie działania NRA w ostatnim roku. Wskazał m. in. na działania w obszarze praworządności, na inicjatywę ustawodawczą w zakresie uprządkowania rynku usług prawnych, projekt zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej oraz na wizerunkową akcję Bajeczni Adwokaci, w której wzięło udział ponad 110 tysięcy dzieci w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Zwrócił uwagę także na wyzwania stojące przed Adwokaturą w najbliższych latach. Jako najważniejsze z nich wymienił cyfryzację, w tym w szczególności digitalizację praktyki adwokackiej.

Prezes podziękował wielu warszawskim adwokatkom i adwokatom zaangażowanym w projekty realizowane przez NRA. Wśród nich wymienił m. in. adw. Karolinę Gierdal zaangażowaną w koordynację pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy, adw. Sylwię Gregorczyk-Abram, koordynującej od wielu lat akcję „Tygodnia Konstytucyjnego” oraz adw. Marię Kozłowską, zaangażowaną w działalność na rzecz aplikantów adwokackich.

Bene Merentibus

Prezes NRA wręczył adw. Małgorzacie Mączce-Pacholak medal „Bene Merentibus”. Medal ten ustanowiło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 24 listopada 2020 roku. Medal upamiętnia kobiety w Adwokaturze i ich wpływ na kształt Adwokatury.

Wystąpienie Prezydentki American Bar Association

Szczególnym wyróżnieniem był dla nas osobisty udział w naszym Zgromadzeniu Prezydent American Bar Association – Deborah Enix Ross. Pani prezydent w swoim wystąpieniu podkreśliła, że po zimnej wojnie Polska zbudowała demokrację opartą o praworządność, społeczeństwo obywatelskie i rozwijającą się gospodarkę. Jednak w ostatnich latach to dziedzictwo zostało zagrożone próbami ograniczenia niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości od polityków. Przypomniała, że American Bar Association odpowiedziała stanowczo licznymi działaniami, a także oświadczeniami, raportami i innymi publicznie dostępnymi materiałami, wspierającymi polskie środowisko prawnicze w ochronie niezależnego sądownictwa i praworządności. 

Dodała, że nadal podziela obawy związane z upolitycznieniem sposobu powoływania, odwoływania oraz dyscyplinowania sędziów.  Wskazała wreszcie, że American Bar Association jest dumne mogąc stać ramię w ramię z Izba Adwokacką w Warszawie, a także prawnikami i specjalistami w zakresie praw człowieka w Polsce i na świecie, wspierając zasadę praworządności i nienależne sądownictwo.

Pełna treść przemówienia do pobrania tutaj.

Adwokatura Zasłużonym

W trakcie trwającego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, adw. Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wręczył naszym Kolegom i Koleżankom odznaki Adwokatura Zasłużonym.

Serdeczne gratulacje kierujemy do wszystkich odznaczonych! Odznakę otrzymali:

adw. Ewa Bojanowska

adw. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska

adw. Mariusz Godlewski

adw. Stefan Jacyno

adw. Joanna Jakubowska-Siwko

adw. Marcin Komar

adw. Katarzyna Korczyńska

adw. Piotr Piesiewicz

adw. dr Kamil Szmid

Część sprawozdawcza

W części merytorycznej Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania adw. Mikołaja Pietrzaka, Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie, obejmującego działania ORA w roku 2022. Dziekan wskazał na rosnącą skalę Izby, przekładającą się na wzrost liczby zadań po stronie Samorządu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Izba Adwokacka w Warszawie liczyła już 6102 adwokatów wykonujących zawód i 2232 adwokatów niewykonujących zawodu (wzrost liczby adwokatów i prawników zagranicznych to 6,64% rok do roku). Przekłada się to na średnio 94 pisma wpływające do biura ORA każdego dnia roboczego.

Dziekan podkreślił, że udało się utrzymać stabilny poziom finansów, choć było to ogromnym wyzwaniem w dobie inflacji, wzrostu składki na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej i rosnących kosztów stałych. Podsumował działalność Komisji, Sekcji i Kół ORA i skierował swoje podziękowania do osób zaangażowanych w działalność samorządową. Szczególną uwagę poświęcił tajemnicy adwokackiej i wyzwaniom związanym z jej ochroną w coraz trudniejszych czasach. 

W końcowej części przemówienia Dziekan przypomniał, że nasza Izba Adwokacka została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Praw Człowieka im. Ludovica Trarieux. Nagroda ta po raz pierwszy została przyznana w roku 1985, zaś jej laureatem był wówczas Nelson Mandela. Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnych prawników i organizacji zrzeszających prawników, w dowód uznania ich wyjątkowego zaangażowania i poświęcania dla pielęgnowania i ochrony fundamentalnych wartości związanych z prawami człowieka. 

Nagroda ta stanowi wyraźny dowód uznania społeczności międzynarodowej dla działań wszystkich adwokatek, adwokatów, aplikantek i aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie zaangażowanych w obronę praw człowieka. 

Pełna treść prezentacji sprawozdawczej dziekana do pobrania tutaj.

Swoje sprawozdania za rok 2022 przedstawiły adw. Agnieszka Helsztyńska – Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz adw. Anna Mika – Kozak – Rzecznik Dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Ich wspólnym mianownikiem jest rosnący wpływ spraw w pionie dyscyplinarnym, skorelowany z coraz szybszym prowadzeniem postępowań. Podkreślano, że w roku 2022 udało się nie tylko jeszcze bardziej skrócić czas rozpoznawania spraw (rozprawy w Sądzie Dyscyplinarnym wyznaczane są już po ok. miesiącu od wpływu sprawy do SD), ale również znacząco rozwinąć digitalizację pracy rzeczników dyscyplinarnych, sędziów i sekretariatów. 

Sprawozdanie przedstawił również adw. Luka Szaranowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Omówił on kontrole prowadzone przez Komisję Rewizyjną w roku 2022, wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Szczególną uwagę poświęcił problemowi ściągalności składek samorządowych od osób, które uchybiają samorządowemu obowiązkowi. Wpływa to negatywnie na stabilność finansów Izby.

Po wysłuchaniu sprawozdań i przeprowadzeniu dyskusji, Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie za rok 2022 oraz zdecydowaną większością głosów udzieliło absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Dalsza część Zgromadzenia dotyczyła propozycji budżetu Izby na rok 2023, który zakładał m.in. brak deficytu budżetowego, podtrzymanie dotychczasowego stopnia aktywności samorządowej oraz podwyższenie składki o 10 zł miesięcznie. Zgromadzenie Izby nie wyraziło zgody na przyjęcie budżetu, co oznacza, że w najbliższym czasie zwołane zostanie kolejne, Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby w celu rozpatrzenia projektów alternatywnych. Sprawa ta będzie przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaplanowanym na 25 maja 2023 r.

Ponadto Zgromadzenie podjęło cztery uchwały:

  1. uchwałę wzywającą władze RP do respektowania wiążących orzeczeń sądów międzynarodowych, w tym ETPC oraz TSUE:

treść uchwały

  1. uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz postulującą wprowadzenie przymusu adwokackiego w sprawach cywilnych:

treść uchwały

  1. wzywającą Naczelną Radę Adwokacką do podjęcia działań zmierzających do zmiany ustawy „Prawo o adwokaturze” w celu umożliwienia odbywania zgromadzeń i posiedzeń organów Izb Adwokackich oraz organów Adwokatury w trybie zdalnym także po odwołaniu stanu zagrożenia epidemią:

treść uchwały

  1. zobowiązującą Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do organizacji protestu przeciwko niskim stawkom wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu:

treść uchwały

Serdecznie dziękujemy za Państwa aktywny udział w Zgromadzeniu Izby. Szczególne podziękowania kierujemy do adw. Aleksandra Krysztofowicza, wicedziekana ORA, adw. Tomasza Korczyńskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji oraz pracowników Biura ORA, dzięki których zaangażowaniu i ciężkiej pracy Zgromadzenie przebiegło płynnie pod kątem organizacyjnym i technicznym.