16.03.2022 / Wiadomości

Minister Sprawiedliwości ogłosił Konkurs „Dobrych Praktyk”

Informujemy, iż Minister Sprawiedliwości ogłosił Konkurs „Dobrych Praktyk” w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej „ustawa”), którego organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Konkurs „Dobrych Praktyk” został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Konkursu jest zebranie informacji o dobrych praktykach, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w konsekwencji zwiększenie świadomości społecznej o systemie nieodpłatnej pomocy.

Konkurs skierowany jest do trzech grup uczestników, w tym jednej, do której należą adwokaci udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej. Uczestnikami konkursu mogą być osoby biorące udział w realizowaniu zadań określonych w ustawie, które posiadają aktywne indywidualne konto w prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7a ust.1 ustawy i w którym nadane są uprawnienia stosownie do realizowanych przez nie zadań.

W każdej z grup przewidziane są następujące nagrody dla laureatów:

nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 10.000 złotych;

nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5.000 złotych;

nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2.000 złotych.

Prace konkursowe stanowią pisemny Opis Dobrej Praktyki spełniający wymogi określone w Regulaminie Konkursu. Za dobrą praktykę uważa się stosowaną i sprawdzoną przez danego Uczestnika Konkursu metodę, która jest godna naśladowania i przełamuje utarte schematy świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Metoda ta powinna być ukierunkowana na rozwiązanie problemu (lub jego części), zawierać duży stopień skuteczności, a także element innowacyjny i prosty w realizacji oraz propozycje, które mogłyby być powszechnie stosowane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca 2022 roku.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się w aktualnościach na stronie https://np.ms.gov.pl/.

Mając na uwadze powyższe zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji zawartych w niniejszym piśmie do wszystkich okręgowych rad adwokackich, celem rozpowszechnienia ich wśród adwokatów udzielających porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pismo do Prezesa NRA