Wspólne szkolenia KDZ oraz Beck Akademii

Komi­sja Dosko­na­le­nia Zawo­do­wego Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie wraz z Beck Aka­de­mią zapra­sza na kolejne szko­le­nia.

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2024 roku odbędą się kolejne wykłady dla adwo­ka­tów i apli­kan­tów adwo­kac­kich:

  • 25 lipca – Och­rona sygna­li­stów w orga­ni­za­cjach – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. i dobre prak­tyki – Zuzanna Dobro­wol­ska, Mar­cin Waszak – więcej
  • 20 sierpnia – Od pozwu do wyroku – postę­po­wa­nie przed sądem I instan­cji 2024 – SSO Grze­gorz Karaś – więcej
  • 22 sierpnia – Usta­na­wia­nie zabez­pie­czeń umow­nych oraz docho­dze­nie rosz­czeń z weksli, porę­czeń, zasta­wów, gwa­ran­cji – r.pr. Kata­rzyna Nie­krasz-Gie­rejko – więcej 
  • 27 sierpnia – Fun­da­cja rodzinna w prak­tyce – aspekty prawne i podat­kowe – Maria Cza­iń­ska, dr Rado­sław L. Kwa­śnicki, Piotr Letolc, Marek Szcze­pa­nik, dr Jaro­sław Szew­czyk, Karol M. Szy­mań­ski, Anna Urba­niak – więcej
  • 28 sierpnia – Wpływ ogło­sze­nia upa­dło­ści na postę­po­wa­nia cywilne i egze­ku­cyjne – SSA dr Mariusz Chra­poń­ski – więcej
  • 29 sierpnia – Odstą­pie­nie od umowy w prak­tyce sądo­wej – SSO dr Łukasz Zamoj­ski – więcej
  • 4 września – Potrą­ce­nie – oświad­cze­nie mate­rial­no­prawne i zarzut pro­ce­sowy w prak­tyce orzecz­ni­czej – SSO dr Łukasz Zamoj­ski – więcej 
  • 9 września – Nowy model postę­po­wa­nia cywil­nego 2024 – SSO Grze­gorz Karaś – więcej
  • 10 września – Sku­teczne zaskar­że­nie orze­czeń sądo­wych – orze­cze­nia i postę­po­wa­nie 2024 – SSO Grze­gorz Karaś – więcej

Wykłady będą pro­wa­dzone na żywo za pośred­nic­twem plat­formy szko­le­nio­wej (Clic­kMe­eting albo Micro­soft Teams).

Kod raba­towy (upraw­nia­jący do rabatu 15 %) jest dostępny w Panelu Adwo­kata, w zakładce Bie­żące komu­ni­katy„Zniżka dla adwo­ka­tów – Aka­de­mia Beck”.

Serdecznie zapraszamy!