Webinar: E-Doręcz­nia i e-Pole­cony to wię­cej niż e-mail

Poczta Pol­ska  serdecznie zapra­sza na bez­płatny webi­nar: E-Doręcz­nia i e-Pole­cony to wię­cej niż e-mail. 

Uczestnicy spotkania uzyskają odpowiedzi na pytania:

  • Czy e-Dorę­cze­nia i e-Pole­cony są nam potrzebne?
  • Jak roz­po­cząć korzy­sta­nie z usług?
  • Ja­kie korzy­ści przy­nosi bez­pieczna kore­spon­den­cja elek­tro­niczna?
  • Jak sku­tecz­nie kore­spon­do­wać z pakie­tem e-Dorę­czeń?

Webinar odbędzie się we wtorek, 25 czerwca 2024 r. o godz. 11.00. 

Rejestracja: https://tiny.pl/dpt26