Nieprawdziwe informacje o możliwości uzyskania punktów szkoleniowych

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o możliwości uzyskania punktów szkoleniowych za uczestnictwo w szkoleniach komercyjnych Komisja Doskonalenia Zawodowego uprzejmie przypomina Koleżankom i Kolegom Adwokatom, że wprawdzie istnieje możliwość uzyskania punktów za doskonalenie zawodowe organizowane przez podmioty trzecie, ale tylko pod warunkiem uprzedniej akceptacji szkolenia przez KDZ wraz z określeniem liczby punktów możliwych do uzyskania.

Obowiązek wystąpienia do KDZ z wnioskiem o zatwierdzenie szkolenia celem przyznania punktów szkoleniowych obciąża organizatora szkolenia. Komisja chętnie przyznaje punkty szkoleniowe za przeprowadzanie szkoleń przez kancelarie, sekcje działające przy ORA oraz podmioty zewnętrzne, pod warunkiem wystąpienia przez organizatora z wnioskiem w czasie umożliwiającym KDZ podjęcie decyzji (w trybie obiegowym) i przedstawienia choćby ogólnego programu szkolenia.

Informacji o możliwości uzyskania punktów szkoleniowych za udział w szkoleniu organizowanym przez podmiot trzeci udziela pani Agnieszka Przybyłek agnieszka.przybylek@ora-warszawa.com.pl