Wydarzenia ORA

Możliwość sponsoringu konferencji organizowanej przez Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie informuje o możliwości sponsorowania konferencji organizowanej przez Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie pt. „Mediacja rodzinna – głosem ekspertów”, które odbędzie się 13 marca 2020 r. w siedzibie ORA w Warszawie.

  1. Wartość sponsoringu: 5 cegiełek po 1 000 (jeden tysiąc złotych) zł brutto obejmuje:

– umieszczenie informacji o Sponsorze w wydarzeniu na stronie internetowej Organizatora, w Informatorze wysyłanym przez Organizatora do ok. 9 tys. odbiorców oraz w portalu społecznościowym Facebook wraz z logotypem lub linkiem do miejsca wskazanego przez Sponsora;

– wystawienie 1 roll-up’u Sponsora – w miejscu wskazanym przez Organizatora;

– wymienienie nazwy Sponsora w przemówieniu Organizatora otwierającym spotkanie oraz w relacjach z wydarzenia;

  1. Wartość sponsoringu wskazana w punkcie 1 może być udzielona jednorazowo przez dany podmiot w związku z tym wydarzeniem.
  2. Dopuszcza się maksymalną liczbę 5 (pięciu) sponsorów, których Oferty zostaną wybrane przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  3. W przypadku Ofert niezawierających braków decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Wszystkie podmioty zainteresowane sponsorowaniem wydarzenia proszone są o składanie ofert na adres: wydarzenia@ora-warszawa.com.pl do dnia 02 marca 2020 roku.
  1. Zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu dotyczącego finansowania przez podmioty zewnętrzne wydarzeń organizowanych przez Izbę Adwokacką w Warszawie, jej organy lub jednostki organizacyjne Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie może pozostawić Ofertę bez rozpoznania bez podania przyczyny.
  1. Ogłoszenie jest skierowane do kancelarii adwokackich, a także innych podmiotów, które wyrażą wolę sponsorowania tego wydarzenia.