Majowe szkolenia KDZ

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w War­sza­wie zaprasza na majowe wykłady on-line.

Harmonogram szkoleń

  • poniedziałek, 6 maja – Opieka naprze­mienna – zagad­nie­nia prak­tyczne i pro­ce­du­ralne – adw. Karo­lina Mar­sza­łek – weź udział
  • wtorek, 7 maja – Wybór form opo­dat­ko­wa­nia zalety i wady róż­nych form – adw. Anna Berg­man – weź udział
  • poniedziałek, 13 maja – Spory sądowe o naru­sze­nie praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i dowód z opi­nii bie­głego na oko­licz­ność osza­co­wa­nia war­to­ści utra­co­nych korzy­ści mająt­ko­wych, cz. 1 – Fun­da­cja Bomis – bie­gły insty­tu­cjo­nalny spo­rzą­dza­jący opi­nie na potrzeby pro­ce­sów sądo­wych – weź udział
  • wtorek, 14 maja – Sta­tus prawny zwie­rzę­cia w pol­skim pra­wie – per­spek­tywa teo­re­tyczna i prak­tyczna – adw. Karo­lina Kusz­le­wicz – weź udział
  • poniedziałek, 20 maja – Spory sądowe o naru­sze­nie praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i dowód z opi­nii bie­głego na oko­licz­ność osza­co­wa­nia war­to­ści utra­co­nych korzy­ści mająt­ko­wych, cz. 2 – Fun­da­cja Bomis –
    bie­gły insty­tu­cjo­nalny spo­rzą­dza­jący opi­nie na potrzeby pro­ce­sów sądo­wych – weź udział
  • wtorek, 21 maja – Jak czy­tać i inter­pre­to­wać spra­woz­da­nia finan­sowe? – adw. Gabriela Pagacz – weź udział

Wszystkie szkolenia odbędą się w godzinach 18.00-19.30.

UWAGA!
Wykłady będą odby­wały się w try­bie on-line. Po zare­je­stro­wa­niu się otrzy­ma­cie Pań­stwo e-mail, w któ­rym zosta­nie prze­słany link do wykładu.