I Masterclass Mediation Summer School – szkolenie dla zawodowych mediatorów

Informuję, iż w dniach 19-21 lipca 2019 r. Fundacja ProMediation & ProWellness Foundation wraz z Sekcja Arbitrażu i Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadzi I. szkolenie specjalistyczne dla zawodowych mediatorów, którego celem jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora ze specjalizacją w mediacji gospodarczej z elementami międzynarodowymi. patronat nad szkoleniem objął dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49 przez wybitnych mediatorów brytyjskich przy wsparciu trenera z Polski.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Znajomość języka angielskiego jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa.

Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu i ukończy obie części przedmiotowego szkolenia, zostanie wystawiony numerowany certyfikat mediatora o specjalizacji gospodarczej.

Plan szkolenia zakłada łącznie 24 godziny zajęć stacjonarnych. Udział w szkoleniu będzie potwierdzony stosownym zaświadczeniem ze wskazaniem ilości godzin, tematyki szkolenia i obędzie uprawniał do uzyskania punktów szkoleniowych doskonalenia zawodowego.
Szkolenie przeznaczone jest dla 40 mediatorów z Polski i zagranicy.

Liczba powyższa z powodów organizacyjnych nie będzie ulęgać zwiększeniu. Grupa uczestniczących w szkoleniu mediatorów ustalona została stosownie do liczby trenerów, aby zagwarantować uczestnikom aktywny udział w sesjach mediacyjnych, warsztatach oraz ćwiczeniach face-to- face i zagwarantować profesjonalny wysoki poziom przeszkolenia wraz z feedbackiem.

Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i oraz wysłania go e-mailem na adres: promediation.club@gmail.com

Koszt szkolenia, tj. opłatę rejestracyjną oraz pozostałe koszty, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania ponoszą uczestnicy szkolenia lub delegujące ich instytucje.

OPŁATA REJESTRACYJNA wynosi 2 460 zł (brutto).

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Fundacji :
mBank 04114020040000390278861658
tytułem: „ Wpłata za I Masterclass Mediation, Summer School 19-21/07/2019 Warsaw “
(imię, nazwisko uczestnika)”.

Prosimy również uczestników o podanie danych potrzebnych do wystawienia rachunku.

Opłata rejestracyjna pokrywa udział w szkoleniu, koszty przerw na kawę i herbatę przewidzianych programem szkolenia oraz materiały dydaktyczne. Istnieje możliwość zakupienia obiadu w restauracji znajdującej się obok siedziby ORA w Warszawie, gdzie na czas szkoleń będą dostępne obiady firmowe w kwocie ok. 50 zł za zestaw (zupa, drugie danie).

Szkolenie składa się z dwóch części. Każdemu z uczestników po zakończeniu części stacjonarnej zostanie przesłany na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail materiał do pisemnego opracowania. Przesłane odpowiedzi stanowią podstawę oceny szkolenia.

Z wyrazami szacunku,

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska