Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie + wszystkie załączniki

Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wysyła dzisiaj w wersji elektronicznej do wszystkich uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zawiadomienie o Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie wraz z porządkiem obrad, które odbędzie się w dniach 30 i 31 stycznia 2021 r. o godz. 9.00, w trybie zdalnym oraz Sprawozdanie z działalności organów Izby Adwokackiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na Zgromadzeniu Izby nie będą przyjmowane wnioski i projekty uchwał. Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia i nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. od 15 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. do godz. 16:00. O chwili wpłynięcia projektu decyduje data wpływu do Biura podawczego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i zasada ta odnosi się również do projektów przesyłanych listownie.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, prawo do udziału w Zgromadzeniu mają członkowie Izby wykonujący zawód oraz delegaci pozostałych adwokatów wybrani na zebraniach w dniu 24 września 2019 r. W myśl § 10 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, obecność na Zgromadzeniu – wyżej wymienionych członków Izby – jest samorządowym obowiązkiem. Ewentualną nieobecność  należy usprawiedliwić na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

Z poważaniem,

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Załączniki:

1.

zawiadomienie, uchwała zwołującą i sprawozdanie:

Zawiadomienie o Zgromadzeniu Izby

uchwałę ORA w Warszawie z 7 stycznia 2021 r. zwołującą Zgromadzenie Izby oraz przyjmującą porządek obrad na Zgromadzenie Izby,

Sprawozdanie z działalności organów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2019 r.

2.

nadesłane do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie sprawozdania członków Izby Adwokackiej w Warszawie, zasiadających w organach Adwokatury oraz w strukturach działających przy tych organach:

Adw. Przemysław Rosati sprawozdanie Członka NRA 2019-2020

Adw. Maciej Łaszczuk sprawozdanie Członka NRA 2019

Adw. Bartosz Grohman sprawozdanie Członka NRA 2019-2020

Adw. Bartosz Grohman uwagi kadencyjne w NRA 2016-2020

3.

oraz instrukcja sprawdzania danych – instrukcja logowania:

Sprawdzanie danych – instrukcja logowania