Wydarzenia ORA

Zapisy na roczny dostęp do programów LEGALIS oraz LEX dla aplikantów – ponowny komunikat

Szanowni Państwo,

w ramach pomocy dydaktycznej podobnie jak w ubiegłych latach Okręgowa Rada Adwokacka oferuje możliwość skorzystania z dofinansowania rocznych dostępów do podstawowych wersji Systemów Informacji Prawnej (SIP), obejmujących aktualne bazy danych aktów prawnych, orzecznictwo i zaktualizowane komentarze.  Zgodnie z zapreliminowanym budżetem jest możliwość dofinasowania 800 dostępów.

Jednocześnie przypominamy, że zeszłoroczne subskrypcje kończą się w dn. 31 marca br.

Aplikanci mogą wybrać z jedną z dedykowanych ofert jakie przedstawiły wydawnictwa:

 1. System Informacji Prawnej LEGALIS

Szczegóły oferty wydawnictwa C.H. Beck znajdują się w linku:

https://testuj.legalis.pl/aplikant/

Jest to oferta w pełni pokrywana ze środków Izby.

Oferta obejmuje ujednoliconą bazę aktów prawnych, kierunki orzecznicze, orzecznictwo, wzory umów i pism procesowych, zaktualizowane komentarze (w tym komentarze BeckOK) z najważniejszych dziedzin prawa oraz dostęp do Monitora Prawniczego.  Wersja zbogacona jest o e-learningowy kurs Business English lub Legal English (jeden do wyboru przez aplikanta).  

 UWAGA: Wybór kursu e-learningowego należy koniecznie zaznaczyć przy zgłoszeniu wysyłanym do Działu Szkolenia.

2. System Informacji Prawnej LEX

Wydawnictwo Wolters Kluwer proponuje wszystkim aplikantom dostęp do podstawowej wersji LEX Aplikant Standard (zbiór przepisów, orzecznictwa i linii orzeczniczych, a także piśmiennictwa, glos i wzorów dokumentów) bez żadnej opłaty. Dostęp do tej wersji wymaga jedynie rejestracji przez samego aplikanta bez zgłoszenia do Działu Szkolenia.

W przypadku skorzystania z dofinansowania aplikant może dodatkowo zamówić moduły komentarzowe z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy oraz prawa publicznego (w tym prawo administracyjne).

Szczegóły oferty wydawnictwa Wolters Kluwer w poniższym linku:

https://www.produkty.lex.pl/las/ora

Ze względu na wyższą opłatę roczną niż przewidziane dofinansowanie ze środków Izby, oferta komentarzy jest dodatkowo płatna przez aplikanta w następujący sposób:

jeden moduł komentarzowy: 57,46 zł brutto (raty miesięczne 4,79 zł)

dwa moduły komentarzowe: 364,94 zł brutto (raty miesięczne 30,41 zł)

trzy moduły komentarzowe: 672,40 zł brutto (raty miesięczne 56,03 zł)

cztery moduły komentarzowe: 979,86 zł brutto (raty miesięczne 81,40 zł)

Przy zamówieniu co najmniej jednego modułu komentarzowego aplikant będzie mógł później dokupić kolejny moduł w cenie 26 zł miesięcznie brutto na wybrany przez siebie jeden miesiąc lub kilka miesięcy w czasie trwania umowy.

O wyborze jednej z opcji należy poinformować Dział zwrotnym emailem (k.ignasiewicz@ora-warszawa.com.pl – gr 2A-E,  d.kazanowska@ora-warszawa.com.pl – gr 2F-J i s.brzezinska@ora-warszawa.com.pl – gr K-N) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 r (piątek), podając imię i nazwisko, numer wpisu, telefon oraz email, który będzie obwiązywać do logowania się do systemu.

UWAGA: w przepadku wyboru kursu e-learningowego CH Beck należy podać dodatkowo miejscowość, kraj zamieszkania oraz płeć.  Na zakończenie kursu będą wystawiane certyfikaty.

W treści maila należy złożyć oświadczenie jak niżej:  [oświadczenia można zamiescic w linku, żeby skrocic ogłoszenie]

 

 1. Oświadczenie w przypadku wyboru systemu LEGALIS:

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie Wydawnictwu CH Beck Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr wpisu, nr telefonu oraz adresu e-mail w celu uzyskania dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS.

 

 1. 2.     Oświadczenie w przypadku wyboru systemu LEX:

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr wpisu, nr telefonu oraz adresu e-mail w celu uzyskania dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX.

 1. 3.      Oświadczenie w przypadku kursu e-learningowego CH Beck:

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie Wydawnictwu CH Beck Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr wpisu, nr telefonu, adresu e-mail, płci, miejscowości i kraju zamieszkania w celu zapisu na kurs e-learningowy Business English lub Legal English.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z dofinansowania rocznych dostępów do SIP oraz kursów e-learningowych Business English lub Legal English.

 

MAILE NIEZAWIERAJĄCE WW. OŚWIDCZEŃ (W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU SIP/KURSU) POZOSTANĄ BEZ ROZPOZNANIA.

 

PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ JUŻ PRZYJMOWANE. 

 

DECYDOWAĆ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Oba wydawnictwa dołożą wszelkich starań, żeby dostęp dostępy do wybranego programu były uruchomione w dn. 1 kwietnia.  Należy brać pod uwagę okres  4-5 dni roboczych od dokonania zapisu na przesłanie danych.  Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości także w folderze Spam.  W przypadku nieotrzymania wiadomości będzie też możliwość odzyskania hasła online.

Okres licencji obu programów kończy się dn. 31 marca 2020 r. 

/-/ adw. Dorota Kulińska
Kierownik Szkolenia Aplikantów

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka
  w Warszawie, al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa, zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ora-warszawa.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych
dofinansowanie dostępu do Systemu Informacji Prawnej i kursów e-learningowych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu uzyskania dostępu do SIP/ kursu e-learningowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym dostawcom usług
  i rozwiązań  teleinformatycznych, Wydawnictwu CH Beck Sp. z o. o. z siedzibą
  w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17, Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 1. a)    dostępu do swoich danych osobowych,
 2. b)   sprostowania swoich danych osobowych,
 3. c)    usunięcia swoich danych osobowych,
 4. d)   ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. f)    przenoszenia danych,
 7. g)   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
 8. h)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@ora-warszawa.com.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.