Uchwała ORA w Warszawie w związku z doniesieniami o możliwości naruszenia przez służby państwowe tajemnicy adwokackiej

Poniżej publikujemy uchwałę ORA w Warszawie podjętą w związku z doniesieniami medialnymi w sprawie możliwości naruszenia przez służby państwowe tajemnicy adwokackiej.

 

UCHWAŁA NR 285/2021

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

z dnia 23 grudnia  2021 r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

w składzie:

 1. Aleksander Krysztofowicz – Wicedziekan
 2. Anna Atanasow
 3. Wojciech Bagiński
 4. Zbigniew Banaszczyk
 5. Anna Czepkowska-Rutkowska – Skarbnik
 6. Michał Fertak – Zastępca Sekretarza
 7. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan
 8. Jakub Jacyna – Sekretarz
 9. Tomasz Korczyński
 10. dr Kamil Szmid
 11. Maciej Ślusarek

 

w trybie obiegowym w dniach 22 – 23 grudnia 2021 r., przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1653, ze zm.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095),

podjęła (głosów 11 – za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się) następującą uchwałę:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża najwyższe zaniepokojenie doniesieniami o możliwości naruszenia przez służby państwowe tajemnicy adwokackiej. Sprzeciw budzi fakt, że w stosunku do adwokata mogły być wykorzystywane zaawansowane systemy do przechwytywania danych, bez wyraźnej podstawy prawnej i poza kontrolą organów władzy sądowniczej.

Tajemnica adwokacka jest fundamentem gwarancji praw obywatelskich i ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich, w tym prawa do obrony, rzetelnego procesu, czy prawa do prywatności. Nakaz zachowania tajemnicy adwokackiej to przede wszystkim obowiązek każdego adwokata, który stanowi nieodłączny element niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu ochrony praw i wolności obywatelskich

Wszelkie sygnały o możliwych bezprawnych ingerencjach w treści objęte tajemnicą adwokacką, należy traktować jako potencjalne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i systemu ochrony prawnej, a przez to także dla innych praw i wolności obywatelskich. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oczekuje, że właściwe organy władzy państwowej podejmą odpowiednie działania, aby pojawiające się zarzuty wyjaśnić w sposób transparentny i wzbudzający zaufanie społeczeństwa.