Ubezpieczenie OC w roku 2022 – komunikat

W ślad za komunikatem Naczelnej Rady Adwokackiej, uprzejmie informujemy, że NRA zawarła nową umowę generalną dotyczącą obecnego ubezpieczenia OC adwokatów.

Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowych warunków:

  1. Składka jest płatna jednorazowo. Termin zapłaty składki oraz warunki ewentualnego rozłożenia płatności na raty zostaną określone uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  2. Podniesiono sumy gwarancyjne przy jednoczesnym pozostawieniu na tym samym poziomie składki za wariant podstawowy i obniżeniem składek za warianty rozszerzone.

Informujemy, że wybrany wariant ubezpieczenia OC obowiązujący w roku 2021 będzie automatycznie przedłużony na rok 2022, chyba, że adwokat dokona zmiany wariantu. Nie dotyczy to osób zalegających z płatnościami składek OC. Osoby zalegające z zapłatą składki OC, od 1 stycznia 2022 roku będą podlegały ubezpieczeniu na najniższą sumę ubezpieczenia (Wariant I).

Dla adwokatów rozpoczynających wykonywanie zawodu, domyślnie dedykowanym wariantem ubezpieczenia będzie wariant II (suma ubezpieczenia 150.000,00 EUR przy składce rocznej 282,00 PLN). W celu zmiany wariantu, adwokat musi złożyć do Biura ORA deklarację wyboru.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wariantów zostały do Państwa przesłane w formie tabelarycznej w komunikacie Prezesa NRA, który znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-informacja-na-temat-ubezpieczenia-oc-adwokatow-32623.pdf

Płatność składek ubezpieczeniowych

Składki ubezpieczeniowe, należy zapłacić, tak jak dotychczas, na rachunek bankowy ORA
w Warszawie: ING Bank Śląski 18 1050 1038 1000 0023 0760 2090.

Uwaga! Składki OC nie należy wpłacać na rachunki indywidualne adwokatów, które są dedykowane wyłącznie do wpłat składek samorządowych!

Możliwość płatności ratalnej

Zgodnie z informacją zamieszczoną w komunikacie Naczelnej Rady Adwokackiej, składka płatna jest jednorazowo. Jeżeli jednak chcieliby Państwo płacić składkę ubezpieczeniową ratalnie, konieczne będzie uzyskanie na to indywidualnej zgody Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Kryteria rozpatrywania wniosków o płatność ratalną zostaną podane do Państwa wiadomości niezwłocznie po ich uchwaleniu przez ORA. W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków o rozłożenie płatności składki OC na raty, do czasu podjęcia przez ORA uchwały w tej sprawie.

Wybór lub zmiana wariantu ubezpieczenia od 1 stycznia 2022 r.

Aby dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia w trakcie 2022 roku, należy zalogować się na Państwa konto w serwisie: https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/ i dokonać tam odpowiedniego wyboru.

Alternatywnie możecie Państwo skierować stosowną deklarację do biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, które przekaże ją ubezpieczycielowi, jako Państwa dyspozycję zmiany.

Rezygnacja z ubezpieczenia w ramach umowy generalnej z NRA

Ubezpieczeniem OC w ramach Umowy generalnej zawartej przez Naczelną Radę Adwokacka objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wskazujemy, że adwokaci nie mają obowiązku przystąpić do ubezpieczenia w ramach Umowy generalnej i mogą ubezpieczyć się w dowolnie wybranym innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Wówczas adwokat ma obowiązek przedstawić polisę dokumentującą zawarcie umowy OC w innym TU, poprzez złożenie jej do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do dnia 31 stycznia 2022 roku, lub w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Dodatkowe pytania

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na dedykowaną infolinię lub skrzynkę mailową ubezpieczyciela.

Infolinia: +48 22 456 41 93 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)

Kontakt mailowy: nra.kontakt@marshservices.com