SIP dla aplikantów 1-3 roczników – Przedłużenie zapisów do 30 kwietnia br.

Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że do dn. 30 kwietnia 2020 r. został ostatecznie przedłużony termin, w jakim aplikanci mogą skorzystać z dofinansowania rocznych dostępów do podstawowych wersji Systemów Informacji Prawnej (SIP) obejmujących aktualne bazy danych aktów prawnych, orzecznictwo i zaktualizowane komentarze.  Zgodnie z zapreliminowanym budżetem jest możliwość dofinasowania 700 dostępów.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie przypominamy, że zeszłoroczne subskrypcje skoczyły się w dn. 31 marca 2020 r.  Aplikanci mogą wybrać z jedną z dedykowanych ofert jakie przedstawiły wydawnictwa:

 1. System Informacji Prawnej LEGALIS APLIKANT PLUS

Szczegóły oferty wydawnictwa C.H. BECK znajdują się w linku:

https://testuj.legalis.pl/aplikant/

 Jest to oferta w pełni pokrywana ze środków Izby.

Oferta obejmuje dostęp do ujednoliconej bazy aktów prawnych z codzienną aktualizacją, orzecznictwa, kierunków orzeczniczych, wzorów umów i pism procesowych oraz Monitora Prawniczego. System zawiera również dostęp do wielu komentarzy cenionych autorów z zakresu KC, KPC, KK, KPK, KPA, KSH, KRO i Prawa Pracy, a także bardzo praktycznych modułów komentarzowych BeckOK (kwartalna aktualizacja)

 1. System Informacji Prawnej LEX APLIKANT STANDARD / LEX APLIKANT PREMIUM

Szczegóły oferty wydawnictwo Wolters Kluwer znajdują się w linku:

https://www.produkty.lex.pl/las/ora

 Wersja podstawowa LEX APLIKANT STANDARD zawierająca zbiór przepisów, orzecznictwa i linii orzeczniczych, a także piśmiennictwa, glos i wzorów dokumentów) jest bezpłatna. Dostęp do tej wersji wymaga jedynie rejestracji przez samego aplikanta bez zgłoszenia do Działu Szkolenia.

Wersja LEX APLIKANT PREMIUM zawiera pełną bazę komentarzy, monografii i procedur cywilnych, handlowych i karnych, linie orzecznicze, a dodatkowo dostęp do nagrań ze szkoleń online (webinaria) poświęconych tworzeniu pism procesowych z różnych dziedzin prawa. Program jest wzbogacony o dostęp do LEX Cloud, który umożliwia dodawanie do LEX własnych dokumentów oraz współdzielenie zasobów z innymi użytkownikami.

Ze względu na wyższą opłatę niż przewidziane dofinansowanie ze środków Izby, dostęp do LEX APLIKANT PREMIUM  jest  dodatkowo płatny w wysokości 340 zł brutto rocznie.

Oba wydawnictwa dołożą wszelkich starań, żeby dostęp dostępy do wybranego programu były uruchomione w dniu 1 kwietnia 2020 r.  Należy brać pod uwagę okres  4-5 dni roboczych od dokonania zapisu na przesłanie danych.  Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości także w folderze Spam.  W przypadku nieotrzymania wiadomości będzie też możliwość odzyskania hasła online.

W przypadku LEGALIS Aplikant Plus okres licencji kończy się dniu 31 marca 2021 r.  W przypadku LEX Aplikant Premium program zostanie aktywowany na okres 12 miesięcy od dnia uzyskania dostępu.

ZGŁOSZENIA ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

O wyborze jednej z opcji należy poinformować Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich pod adresem: dsa@ora-warszawa.com.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. (piątek) do godz. 10.00 (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane).

Prosimy o zamieszczanie w tytule maila grupy (np. 1A) oraz nazwiska i imienia (np. Adamczyk Zofia) i wybranej oferty (np. 1 lub 2), czyli pełny tytuł maila – 1A – Adamczyk Zofia – 1

W przypadku wyboru:

 1. LEGALIS APLIKANT PLUS należy podać imię i nazwisko, numer wpisu oraz adres e-mail, który będzie obwiązywać przy logowaniu się do systemu.

W treści maila należy również złożyć następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 49) Wydawnictwu C.H. BECK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr wpisu, nr telefonu oraz adresu e-mail w celu uzyskania dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS PLUS.

 1. LEX APLIKANT PREMIUM należy podać imię i nazwisko, numer wpisu oraz adres e-mail, który będzie obwiązywać przy logowaniu się do systemu, a także nr telefonu oraz adres.

W treści maila należy również złożyć następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie (00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 49) Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr wpisu, nr telefonu oraz adresu e-mail w celu uzyskania dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX PREMIUM.

Informujemy, że udostępnienie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z dofinansowania rocznych dostępów do Systemów Informacji Prawnej.

MAILE NIEZAWIERAJĄCE WW. OŚWIADCZEŃ (W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU SIP/KURSU) POZOSTANĄ BEZ ROZPOZNANIA.

Mam nadzieję, że korzystanie z systemów informacji prawnej online ułatwi Państwu naukę zdalną w okresie zagrożenia epidemicznego, kiedy nie możecie Państwo uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.

adw. Dorota Kulińska

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich

 

________________________________________________________________________________

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka
  w Warszawie, al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa, zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ora-warszawa.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych
dofinansowanie dostępu do Systemu Informacji Prawnej i kursów e-learningowych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu uzyskania dostępu do SIP/ kursu e-learningowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym dostawcom usług
  i rozwiązań teleinformatycznych, Wydawnictwu C.H. BECK z o. o. z siedzibą
  w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17, Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 3. dostępu do swoich danych osobowych,
 4. sprostowania swoich danych osobowych,
 5. usunięcia swoich danych osobowych,
 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. przenoszenia danych,
 9. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@ora-warszawa.com.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.