Komunikat w sprawie ślubowania aplikantek i aplikantów adwokackich po egzaminie wstępnym na aplikację w 2021 r.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Dziekana ORA w Warszawie serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przystąpili w tym roku do egzaminu na aplikację adwokacką. Serdecznie witamy w gościnnych progach naszej izby Tych, którzy pozytywnie zdali egzamin. Trzymamy nadal  kciuki za Tych, którym się w tym roku nie udało, aby udało się w następnym. Bądźcie dobrej myśli i realizujcie Wasze marzenia!

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje w sprawie wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich po egzaminie wstępnym na aplikację w 2021 r. oraz w sprawie uroczystego ślubowania.

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego na aplikację, aby rozpocząć rok szkoleniowy w dniu 2 stycznia 2022 r., muszą złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów  oraz przystąpić do ślubowania na aplikanta adwokackiego.

Informujemy, iż ślubowania aplikantów adwokackich planowane są w następujących terminach:

– uroczyste w formie stacjonarnej w dniu 17 grudnia 2021 r.,

– w formie zdalnej (on-line) w dniu 16 grudnia 2021 r. (dla osób, które nie mogą przystąpić do ślubowania w formie stacjonarnej).

Pozostałe informacje dotyczące ślubowań zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Osoby, które chcą rozpocząć aplikację 2 stycznia 2022 r. powinny złożyć/przesłać wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu, a nie nadania).

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Biura ORA w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, w godzinach 9.00-17.00 lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu, a nie data nadania).

Osoby wnoszące o wpis na listę aplikantów obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

  1. Podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu)dotyczy jedynie tylko tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu na aplikację adwokacką złożyły kopię ww. dokumentów. Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego (§ 3 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej).
  2. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.
  3. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze.
  4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze.
  5. Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz ze zdjęciem. We wniosku należy jedynie wpisać imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia oraz złożyć stosowny podpis. Pozostałe dane wypełnia administracja Biura ORA w Warszawie.
  6. Pierwsza legitymacja dla aplikantów I roku jest bezpłatna, w związku z tym prosimy o niedokonywanie opłat. Osoby, które dokonały wpłaty otrzymają zwrot na konto, z którego wykonany był przelew. [aktualizacja podpunktu –  5 października br. godzina 10:43]


Formularze do pobrania:

WNIOSEK o WPIS na listę aplikantów (.pdf)

OŚWIADCZENIE kandydata (1) (.pdf)

OŚWIADCZENIE Kandydata (2)  o braku postępowań karnych (i dyscyplinarnych)

WNIOSEK o wyrobienie legitymacji aplikanta (.pdf)