Komunikat w sprawie Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej

W związku z podjęciem przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 4 maja br. uchwały w przedmiocie niepobierania od izb adwokackich składki na rzecz NRA za okres trzech miesięcy – od marca do maja 2020 r. – ORA w Warszawie informuje, że w wyniku tej decyzji budżet Izby Adwokackiej w Warszawie zostanie zasilony dodatkową kwotą 709 000 zł.

ORA w Warszawie na posiedzeniu w dniu 13 maja br. – uwzględniając rekomendację Prezydium o pilne zagospodarowanie w/w kwoty – podjęła uchwałę o przeznaczeniu jej na dwa ściśle określone cele: 500 000 zł. na Fundusz Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej, a 209 000 zł. na pokrywanie, w najbardziej uzasadnionych przypadkach, opłat za szkolenie aplikantów adwokackich naszej izby.

Podejmując uchwałę, ORA w Warszawie miała na uwadze troskę o adwokatów i aplikantów adwokackich znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej i osobistej, szczególnie spowodowanej epidemią COVID-19.

Przypominamy, iż celem Funduszu Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej jest udzielanie adwokatom, prawnikom zagranicznym i aplikantom adwokackim oraz członkom ich rodzin m. in. zapomóg stanowiących pomoc w wypadkach losowych i trudnych sytuacjach życiowych (tzw. pomoc doraźna), świadczeń specjalnych i zapomóg pogrzebowych.

Tzw. pomoc doraźna, najczęściej wykorzystywana przez uprawnionych, może być przyznana przez Komisję w formie zapomóg jednorazowych, okresowych i świątecznych w następujących wysokościach:

zapomóg jednorazowych do 2.000 zł., a w szczególnie trudnych i uzasadnionych przypadkach do 10.000 zł.,

zapomóg okresowych do wysokości 1.000 zł. miesięcznie, przez okres do sześciu miesięcy, na rzecz jednej osoby,

zapomóg świątecznych przyznawanych 2 razy w ciągu roku do wysokości 500 zł.

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie może w indywidualnych przypadkach zwiększyć okres, wysokość i zakres zapomóg tzw. pomocy doraźnej ponad limity określone w Regulaminie.

Zarząd nad Funduszem, w tym zarządzanie, dysponowanie, przyznawanie środków Funduszu, sprawuje Komisja, w skład której obecnie wchodzą: Przewodnicząca: adw. Anna Atanasow oraz członkowie: adw. Monika Branicka – Warska, adw. Agnieszka Dąbrowska, adw. Joanna Jełowicka, adw. Luiza Lewenstein i adw. Włodzimierz Sarna.

Komisja przyznaje świadczenia z Funduszu na podstawie pisemnego wniosku uprawnionego lub z urzędu, przy uwzględnieniu ustaleń własnych Komisji, wniosków Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Izby Adwokackiej w Warszawie, organów Izby Adwokackiej w Warszawie.

W trosce o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu przypominamy także, iż obowiązkiem członka samorządu adwokackiego Izby Adwokackiej w Warszawie, ubiegającego się o przyznanie zapomogi, jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku.

Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, np. w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem funkcjonowania, może być m.in. deklaracja podatkowa potwierdzająca spadek dochodów, umowa z pracodawcą (o pracę, zlecenia lub o dzieło) wraz z zaświadczeniem o braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu Wnioskodawcy i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

Podstawą do przyznania zapomogi losowej, związanej z epidemią, jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z utratą źródła dochodu, nie zaś sam fakt wystąpienia stanu epidemii.

Zachęcamy wszystkie osoby znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej, m. in z powodu wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem funkcjonowania o składnie wniosków według załączonego wzoru.

adw. Michał Fertak – rzecznik prasowy ORA w Warszawie