Aplikantko, Aplikancie! Zmiana terminów praktyk – wznowienie praktyk z dniem 15 czerwca br.

Uprzejmie informujemy, iż dzisiaj, tj. 10 czerwca 2020 r. Dział Szkolenia Aplikantów poinformowany został przez Koordynatora Praktyk Sądu Okręgowego w Warszawie o wznowieniu z dniem 15 czerwca 2020 r. PRAKTYK W SĄDACH. 

Poniżej zamieszczamy treść  maila, który otrzymał Dział Szkolenia Aplikantów w tej sprawie, z prośbą do aplikantów odbywających praktyki w bieżącym roku, o szczegółową jego analizę, gdyż zawiera on wszystkie istotne informacje z punktu widzenia praktyk.

W ocenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ważną dla Państwa kwestią jest m.in. informacja, że „realizacja spotkań odbywa się wg zasad ustalonych pomiędzy sędzią patronem a aplikantami objętymi patronatem. Wychodząc naprzeciw potrzebom aplikantów umożliwiamy zmiany określonych terminów realizacji praktyki; jednocześnie mając na uwadze prawidłowy przebieg praktyk. Prowadzenie ewidencji odbywanych zajęć praktycznych przez aplikantów i rozliczanie jej nastąpi zgodnie z przekazanymi dzienniczkami/kartami praktyk – harmonogram praktyk będzie na bieżąco aktualizowany.”

adw. Dorota Kulińska

Kierownik Działu Szkolenia Aplikantów


Treść nadesłanego maila:

Szanowni Państwo,

W związku ze współpracą z Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Izbą Notarialną w Warszawie, w zakresie odbywania przez aplikantów w 2020 r. szkolenia w formie zajęć praktycznych, z zakresu działania sądownictwa powszechnego w jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, uprzejmie przekazuję informację o wznowieniu praktyk od dnia 15 czerwca 2020 r.

Spotkania realizowane będą z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – reżimu sanitarnego (zachowanie społecznego dystansu oraz dezynfekcja). W czasie realizacji praktyk na terenie sądów aplikanci będą zobowiązani do przestrzegania zasad, które obowiązują zgodnie z przepisami wewnętrznymi danego sądu  – obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała, zdezynfekowania rąk, noszenia maseczki ochronnej, rękawiczek jednorazowych.

Aplikant celem uzyskania kontaktu do sędziego patrona Sądu Okręgowego w Warszawie i  umówienia spotkań kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem Sekretariatu Wydziału, w którym orzeka sędzia patron (kontakt z Wydziałem możliwy jest za pośrednictwem Biur Obsługi Interesantów, numery dostępne na stronie www.bip.warszawa.so.gov.pl; celem uzyskania kontaktu do sędziego patrona Sądu Rejonowego aplikant kontaktuje się z koordynatorem praktyk (zgodnie z przekazaną wcześniej listą koordynatorów sądów rejonowych). Realizacja spotkań odbywa się wg zasad ustalonych pomiędzy sędzią patronem a aplikantami objętymi patronatem. wychodzą naprzeciw potrzebom aplikantów umożliwiamy zmiany określonych terminów realizacji praktyki; jednocześnie mając na uwadze prawidłowy przebieg praktyk. Prowadzenie ewidencji odbywanych zajęć praktycznych przez aplikantów i rozliczanie jej nastąpi zgodnie z przekazanymi dzienniczkami/kartami praktyk – harmonogram praktyk będzie na bieżąco aktualizowany.

Specjalista ds. szkoleń
Oddział Kadr – Szkolenia
Sądu Okręgowego w Warszawie