Komunikat dla osób, które pozytywnie zdały egzamin na aplikację adwokacką – co dalej?

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów do wypełnienia dla osób, które pozytywnie zdały egzamin na aplikację adwokacką.  Jeszcze raz przede wszystkim gratulujemy Wszystkim Zdającym odwagi samego podejścia do niełatwego egzaminu. Tych, którzy zdali, witamy na pokładzie naszej izby. Tych, którzy nie zdali, ściskamy mocno i zachęcamy do nie zniechęcania się 🙂

KANDYDAT ZAINTERESOWANY WPISEM NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE POWINIEN ZŁOŻYĆ
w terminie do dnia 7 października 2022 r.  do godz. 17.00
w biurze podawczym Biura ORA w Warszawie (00-536), Al. Ujazdowskie 49
(czynne w godz. 9.00-17.00) lub przesłać pocztą na ww. adres

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH własnoręcznie podpisany przez kandydata.
 2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE WYŻSZYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH i UZYSKANIE TYTUŁU MAGISTRA PRAWA podpisany odpis dyplomu albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra. Obowiązek złożenia tego dokumentu dotyczy jedynie tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie
  do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką go nie złożyły (a tylko stosowne zaświadczenie) lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu.
 3. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed jej złożeniem, uzyskaną
  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do wniosku kandydat powinien dołączyć informatyczny nośnik pamięci (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z wydrukiem WIZUALIZACJI DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”. Sam ww. wydruk nie stanowi dokumentu (por. strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web), a jedynie załącznik do nośnika pamięci.
 4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (1) o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).
 5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (2), że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne, podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo
  o adwokaturze).
 6. Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz ze zdjęciem. We wniosku należy jedynie wpisać imię/imiona i nazwisko (drukowanymi literami), datę urodzenia oraz złożyć stosowny podpis. Pozostałe dane wypełnia administracja Biura ORA w Warszawie.

Załączniki: 

Oświadczenie o braku postępowań karnych (i dyscyplinarnych)

Oświadczenie-o-posiadaniu-praw-publicznych

Wniosek o wpis na listę aplikantów

Wniosek o wyrobienie legitymacji