06.10.2023 / Wiadomości

Informacja dla kandydatów zainteresowanych wpisem na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie

Kandydat zainteresowany wpisem na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie powinien złożyć w terminie do dnia 17 października 2023 r. do godz. 17.00 w biurze podawczym Biura ORA w Warszawie (00-536), Al. Ujazdowskie 49 (czynne w godz. 9.00-17.00) lub przesłać pocztą na ww. adres następujące dokumenty:

  1. WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW własnoręcznie podpisany przez kandydata.
  2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE WYŻSZYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH i UZYSKANIE TYTUŁU MAGISTRA PRAWA podpisany odpis dyplomu albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra. Obowiązek złożenia tego dokumentu dotyczy jedynie tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką go nie złożyły (a tylko stosowne zaświadczenie) lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu.
  3. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed jej złożeniem, uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do wniosku kandydat powinien dołączyć informatyczny nośnik pamięci (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z wydrukiem WIZUALIZACJI DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”. Sam ww. wydruk nie stanowi dokumentu (por. strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web), a jedynie załącznik do nośnika pamięci.
  4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (1) o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).
  5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (2), że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne, podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo
    o adwokaturze).
  6. Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz ze zdjęciem. We wniosku należy jedynie wpisać imię/imiona i nazwisko (drukowanymi literami), datę urodzenia oraz złożyć stosowny podpis. Pozostałe dane wypełnia administracja Biura ORA w Warszawie.

Pierwsza legitymacja jest bezpłatna.