Świadczenie postojowe w czasie epidemii

Przedstawione poniżej dane mają charakter informacyjny i poglądowy. Zwracamy uwagę, że w konkretnych sytuacjach omawiane przepisy prawa mogą znajdować inne zastosowanie. Zachęcamy do konsultowania przypadków indywidualnych z adwokatami naszej Izby. Rejestr adwokatów jest dostępny pod adresem: https://rejestradwokatow.pl/adwokat

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie przysługuje na wniosek, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, w wysokości max. 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. – 2080 złotych. Wniosek składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Dla kogo?

O świadczenie postojowe może starać się osoba:

 1. prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,

 

 1. wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dot. zlecenia albo umowy o dzieło. Ustawa definiuje wyżej wymieniony katalog jako: „Umowy cywilnoprawne”.

(jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu)

Oraz

 1. zamieszkuje na terytorium RP i jest obywatelem RP lub jest obywatelem UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i zamieszkuje terytorium RP i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu lub zamieszkuje na terytorium RP i jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP

 

 1. Jakie warunki musi spełnić osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą?

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą może otrzymać świadczenie postojowe, jeżeli:

 • rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i jej przychód z pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (na I kwartał 2020 r. 15.595,74 złotych)

albo

 • rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • zawiesiła działalności gospodarczej po dniu 31.01.2020 r. i jej przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (na I kwartał 2020 r. 15.595,74 złotych).

Uwaga! Warunki określone powyżej nie znajdują zastosowania do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od tworów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przykład:

Adwokat Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą od dnia 10 października 2019 r. Działalności nie zawiesił. Chce złożyć wniosek o świadczenie postojowe w maju 2020 r. W miesiącu marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysokości 20 120 złotych. Natomiast w miesiącu kwietniu osiągnął przychód w wysokości 14 560 złotych. Adwokat Jan Nowak spełnia warunki określone ustawą – jego przychód miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy i jego przychód nie przekroczył kwoty 15.595,74 złotych.

 

 1. Jakie warunki musi spełnić osoba wykonująca umowę cywilnoprawną?

Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną może otrzymać świadczenie postojowe, jeżeli:

 • zawarła umowę przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (na I kwartał 2020 r. 15.595,74 złotych).

 

 1. Ile wynosi świadczenie?

Świadczenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, poza tymi, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od tworów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynosi 2080 złotych.

Świadczenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od tworów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynosi 1300 złotych.

Świadczenie dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie wynosi mniej niż 1299.99 złotych przysługuje w wysokości sumy tych wynagrodzeń.

Świadczenie dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie wynosi więcej niż 1299.99 złotych przysługuje w wysokości 2080 złotych.

 

 1. Wniosek o świadczenie postojowe

Wniosek składa odpowiednio osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, a w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Wzór wniosku (jeżeli nie otwiera się automatycznie należy skopiować do przeglądarki): https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Wniosek+RSP_D_PAPIER_31.03.2020.docx/8f9f4d5a-945b-2c2a-f5e0-d3362a3475ab

Wniosek można złożyć za pośrednictwem PUE ZUS, poczty lub do skrzynki na dokumenty w placówce ZUS.

 1. Termin na złożenie wniosku

Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 1. Wypłata świadczenia postojowego

Wypłata następuje niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy. Z „postojowego” nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, a świadczenie to nie podlega opodatkowaniu.

Rada Ministrów może przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego w drodze rozporządzenia,  mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 1. Odmowa prawa do świadczenia postojowego

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i na zasadach określonych w KPC dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna:

art. 15zq, art. 15r, 15zs, 15zu, 15zv ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374)

Opracowanie: adw. Jowita Sikorska, adw. Magdalena Laskowska-Woźniak