Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w czasie epidemii

Przedstawione poniżej dane mają charakter informacyjny i poglądowy. Zwracamy uwagę, że w konkretnych sytuacjach omawiane przepisy prawa mogą znajdować inne zastosowanie. Zachęcamy do konsultowania przypadków indywidualnych z adwokatami naszej Izby. Rejestr adwokatów jest dostępny pod adresem: https://rejestradwokatow.pl/adwokat

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIOCY

Jednorazowa pożyczka udzielana przez starostę ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy prowadzącego działalność przed 1 marca 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

UWAGA! Z przepisów ustawy nie wynika, iż dotyczy to mikroprzedsiębiorcy wyłącznie będącego pracodawcą, z uwagi jednak na obowiązek złożenia oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy najprawdopodobniej pożyczki te będą udzielane wyłącznie mikroprzedsiębiorcom zatrudniającym pracowników.

  1. Wniosek

Wniosek składany jest do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku należy złożyć oświadczenie  stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  1. Warunki pożyczki

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Okres spłaty jest nie dłuższy niż 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału i odsetek – 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki, przy czym Rada Ministrów może przedłużyć okres spłaty pożyczki rozporządzeniem jeśli sytuacja związana z koronawirusem (zagrożenie epidemiczne/stan epidemii) będzie się przedłużać.

  1. Możliwe umorzenie pożyczki

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  1. Zabezpieczenie:

Początkowo projekt zakładał zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki w formie weksla własnego in blanco. W finalnym brzmieniu zrezygnowano z tego postanowienia.

Urzędy Pracy ogłaszają już nabór wniosków o udzielenie w/w pożyczki, tym samym można się zapoznać z wzorem umowy o pożyczkę.

Z analizy wzoru wynika, że formą zabezpieczenia pożyczki są odsetki ustawowe za opóźnienie. Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki – w tym wariancie pożyczkobiorca zwraca pozostałą  do spłaty kwotę pożyczki w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. Po upływie w/w 30 dni nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.

Ustawa wprost wskazuje, że to starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconej pożyczki.

Podstawa prawna:

Art. 15zzd ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374)

Opracowanie: adw. Jowita Sikorska, adw. Magdalena Laskowska Woźniak