ORA Warszawa

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nawiąże współpracę świadczenia usług prawnych w zakresie prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi rozeznanie rynku na świadczenie obsługi prawnej Spółki, w szczególności świadczenia usług prawnych w zakresie prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej z obszarów:

 • obsługi bieżącej Spółki z obszaru nieruchomości, ubezpieczeń, zabezpieczeń, odszkodowań, usług bankowych,
 • obsługi bieżącej Spółki z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, umów,
 • obsługi prawnej Spółki z obszaru spółek prawa handlowego, w tym przygotowywanie wniosków do Zarządu i uchwał organów Spółki, w szczególności z obszaru nieruchomości.

Obsługa prawna Spółki w w/w zakresie będzie polegać w szczególności na:

 • opiniowaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych lub projektów zmian do nich,
 • konsultacjach prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • opiniowaniu projektów umów i uchwał organów Spółki,
 • zastępstwie procesowym przed sądami, w tym sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, organami państwowymi, samorządowymi i organami egzekucyjnymi,
 • udziale w posiedzeniach komisji,
 • udziale w negocjacjach z klientami i kontrahentami.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, czy byliby Państwo zainteresowani współpracą z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., w  zakresie o którym mowa powyżej, przy uwzględnieniu następujących założeń:

 • umowa byłaby zawarta na okres 24 miesięcy tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020r.,
 • współpraca opierałaby się na umowie o świadczenie usług, rozliczanej miesięcznie na podstawie sprawozdania, za wynagrodzeniem ryczałtowym,
 • świadczenie usług odbywałoby się w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o przesłanie:

 • CV,
 • informacji wskazującej na proponowaną przez Państwa wysokość wynagrodzenia ryczałtowego,
 • informacji wskazującej na posiadane doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, nieruchomości, prawa ubezpieczeń i prawa bankowego, a także obsługi korporacyjnej spółek handlowych,
 • informacji (potwierdzenia), że nie zachodzi po Państwa stronie konflikt interesów
  w zakresie Grupy Kapitałowej PGNiG SA ani jakikolwiek inny konflikt interesów, który uniemożliwiałby zawarcie umowy.

Warunkiem zgłoszenia przez Państwa oferty jest zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu przez PSG danych osobowych, która jest udostępniona na stronie internetowej PSG
w zakładce Dla kontrahenta

Wyżej wskazane informacje, proszę przesłać w terminie do dnia 7 grudnia 2018 roku, do godz. 15.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do następujących osób:

1) Joanny Cabały, e-mail: joanna.cabala@psgaz.pl,
2) Anety Kowalczyk, email: aneta.kowalczyk@psgaz.pl.