Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na esej pt.: "Rola adwokatów w życiu społecznym"

KOMUNIKAT dot. składania wniosków o wpis na listę aplikantów adwokackich w 2020 r.

 

KANDYDAT ZAINTERESOWANY WPISEM NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH

IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE POWINIEN ZŁOŻYĆ:

1. WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH własnoręcznie podpisany przez kandydata.
Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego (art. 75 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz § 3 ust 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej). Zalecane jest złożenie wniosku do końca października danego roku.
Wniosek skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie składa się w biurze podawczym, znajdującym się pod adresem: 00-536  Warszawa, Al. Ujazdowskie 49; czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE WYŻSZYCH STUDIÓW PRAWNICZYCH i UZYSKANIE TYTUŁU MAGISTRA PRAWA
tj. podpisany odpis dyplomu albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra.
obowiązek złożenia tego dokumentu dotyczy jedynie tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką go nie złożyły (a tylko stosowne zaświadczenie) lub lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu. 

W PRZYPADKU UKOŃCZENIA STUDIÓW PRAWNICZYCH POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, należy złożyć dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prawniczych, uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; np. odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów wyższych lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawnych uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp. (art. 75 ust. 2 w zw. z art. 65 pkt. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze).
W przypadku kandydata, który  przedstawi dokument ukończenia zagranicznych studiów prawniczych wskazać należy, że zgodnie z art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), dyplom ukończenia studiów za graniczą może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku – w drodze postępowania nostryfikacyjnego. Gdy brak jest tej przedmiotowej umowy międzynarodowej, określającej równoważność dyplomu ukończenia studiów za granicą odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, kandydat powinien przedłożyć stosowne zaświadczenie dotyczące nostryfikacji jego dyplomu (art. 327 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

3. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
opatrzona datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed jej złożeniem, uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej.
W przypadku uzyskania aktualnej informacji  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do wniosku kandydat powinien dołączyć informatyczny nośnik pamięci (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.
WYDRUK WIZUALIZACJI DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” NIE JEST DOKUMENTEM (por. strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web).

4. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (1) o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).

5. OŚWIADCZENIE KANDYDATA (2), że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne, podpisane własnoręcznie przez kandydata ( art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze).

6. Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz ze zdjęciem.
We wniosku należy jedynie wpisać imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia oraz złożyć stosowny podpis. Pozostałe dane wypełnia administracja Biura ORA w Warszawie.
UWAGA: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 7 października 2020 r. postanowiła o nie pobieraniu opłat za wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego od aplikantów rozpoczynających szkolenie w 2021 roku. Legitymacje dla aplikantów adwokackich, które są wyrabiane po raz pierwszy są bezpłatne, finansowane w ramach opłaty za szkolenie.

 

WNIOSEK o WPIS na listę aplikantów (.pdf)
WNIOSEK o WPIS na listę aplikantów (.docx)

OŚWIADCZENIE kandydata (1) (.pdf)
OŚWIADCZENIE kandydata (1) (.docx)

WNIOSEK o wyrobienie legitymacji aplikanta (.pdf)
WNIOSEK o wyrobienie legitymacji aplikanta (.docx)