Doskonalenie zawodowe

INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH

   Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich należy złożyć w załączeniu:

 

 1. Podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu); dotyczy jedynie tylko tych osób, które przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu na aplikację adwokacką złożyły kopię ww. dokumentów.
  Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego (§3 ust 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej).
  Wniosek skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie składa się w biurze podawczym, znajdujące się pod adresem: 00-536  Warszawa, Al. Ujazdowskie 49; czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
 2. Aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.
 3. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.
 5. Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego wraz ze zdjęciem.
  We wniosku należy jedynie wpisać imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia oraz złożyć stosowny podpis. Pozostałe dane wypełnia administracja Biura ORA w Warszawie.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wyrobienie legitymacji aplikanta adwokackiego w wysokości 91,02 PLN (podana wysokość opłaty obowiązuje do dnia 19.11.2019 r.; w sprawie wysokości opłaty za legitymację po tym terminie, zostanie podana stosowna informacja)
  Opłatę za legitymację aplikanta adwokackiego można dokonać wyłącznie gotówką w Kasie Biura ORA w Warszawie. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.
  Kasa jest czynna we wtorki w godz. 10.00-14.00 i w czwartki w godz. 14.00-17.00.

Wniosek o wpis na listę aplikantów  (docx)
Wniosek o wpis na listę aplikantów  (pdf)

Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta  (docx)
Wniosek o wyrobienie legitymacji aplikanta  (pdf)

Oświadczenie-o-posiadaniu-praw-publicznych (doc)
Oświadczenie-o-posiadaniu-praw-publicznych (pdf)