02.06.2020 /

Komunikat Przewodniczącej Komisji Nr 1 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej nr 1

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 roku w Warszawie

 

Informujemy, że egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2020 r., w Centrum Targowo–Kongresowym Ptak Warsaw Expo, przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (05-830),
w Halach C i F:

 • Komisja nr 1 w Hali F wejście F16,
 • Komisja nr 2 w Hali F wejście F1,
 • Komisja nr 3 w Hali F wejście F3,
 • Komisja nr 4 w Hali F wejście F11,
 • Komisja nr 5 w Hali F wejście F5,
 • Komisja nr 6 w Hali F wejście F8,
 • Komisja nr 7 w Hali C wejście C7,
 • Komisja nr 8 w Hali C wejście C4,
 • Komisja nr 9 w Hali C wejście C9,
 • Komisja nr 10 w Hali C wejście C12.

 

Plan Centrum Targowo–Kongresowego Ptak Warsaw Expo przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie (plik pdf)

Numer komisji, do której dany zdający został przypisany, został podany w zawiadomieniu o egzaminie wysłanym w marcu br. 

Rejestracja zdających egzamin odbywać będzie się w dniach 23-26 czerwca 2020 roku każdego dnia w godzinach 8:30-9:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie. W czynnościach tych będą brali udział członkowie komisji egzaminacyjnej i upoważnieni przez Przewodniczącego pracownicy ORA w Warszawie.

Każdorazowo przed wejściem na egzamin adwokacki zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10:00. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, i-poda, smartwatcha itp. – komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. Z uwagi na stan epidemii nie ma możliwości zdeponowania jakichkolwiek przedmiotów wniesionych przez zdających na egzamin, nie będzie zapewnionych szatni, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego.

Zdający we własnym zakresie zapewnia sobie żywność i napoje na egzaminie w ilości i formie nie zakłócającej przebiegu egzaminu.

 

Organizator egzaminu nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie maseczek, rękawiczek, ew. przyłbic na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w przestrzeni publicznej i w pomieszczeniach zamkniętych. Zdający ma obowiązek postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego, które stanowią załącznik do zawiadomienia o terminie egzaminu adwokackiego.

Wytyczne MS i GIS dla zdających

 

Zdający którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni  używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. Zobowiązani są jednak do przedłożenia stosownego zaświadczenia lekarskiego najpóźniej w chwili rejestracji.

 

Podczas rozwiązywania zadań z egzaminu zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały w formie papierowej przyniesione przez zdających, komisja nie ma obowiązku zapewnienia zdającym dostępu do powyższych materiałów.

Informuję, że został opublikowany Komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki w 2020 r. oraz Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r. dla zdających egzaminy adwokacki i radcowski w 2020 r. w terminie dodatkowym 23-26 czerwca 2020 r.

Każdy zdający powinien wydrukować Komunikat i zabrać wydruk na egzamin, tak aby mieć do niego dostęp i rozwiązać zadania z poszczególnych części egzaminu zgodnie ze wskazanymi w nim założeniami.

Komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki w 2020 r

 

W przypadku, gdy osoba przystępująca do egzaminu choruje na alergię lub inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie winna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie do dnia 23 czerwca 2020 r. (do chwili rejestracji).

 

Osoby, które wybrały rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego, są zobowiązane do zapewnienia sprzętu we własnym zakresie. Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu będą otrzymywać nośnik pamięci (pendrive), na którym będzie nagrana aplikacja komputerowa blokująca zawartość komputerów, zawierająca edytor tekstu i pozwalająca na pisanie prac. Nośniki te zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rozpoczynając pisanie pracy przy użyciu aplikacji komputerowej zdający będą wpisywali numer kodu znajdujący się w wylosowanej wcześniej kopercie. Kopertę tę, z numerem kodu, zdający będą losować każdego dnia i w kopercie tej – przed jej zaklejeniem – będą umieszczać swoje dane personalne – czytelnie wpisane imię i nazwisko oraz imiona rodziców. Dane personalne zdających, zawarte w zaklejonych kopertach, będą rozkodowane przez Komisje egzaminacyjne dopiero po sprawdzeniu wszystkich prac egzaminacyjnych i po wystawieniu ocen. Po zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej przy użyciu sprzętu komputerowego, praca ta będzie automatycznie zapisywana w formacie PDF. Zdający będą drukować swoje prace w trzech egzemplarzach, a następnie oddawać Komisji egzaminacyjnej zarówno wydrukowane prace wraz z zadaniem jak i w formie elektronicznej – zapisane na nośniku pamięci. Po egzaminie nośniki pamięci, zawierające elektroniczną wersję rozwiązania będą przechowywane w tzw. bezpiecznej kopercie, w sposób uniemożliwiający dokonanie jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość. Do wydrukowania prac będą wykorzystane drukarki podłączone do stanowisk komputerowych znajdujących się na salach egzaminacyjnych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, w zakładce „zawodowe egzaminy prawnicze” https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2020-r, została  udostępniona wersja testowa przygotowywanej aplikacji komputerowej, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając sprzętu komputerowego, ma możliwość przetestowania własnego sprzętu, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia niżej opisane kryteria.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

 

Informacje uzupełniające

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego winni przynieść sprzęt na egzamin we własnym zakresie. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane również na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

Jednocześnie informuję, że z treści art. 78 d ust. 12 ustawy Prawo o adwokaturze wynika uprawnienie zdających do korzystania, w trakcie egzaminu adwokackiego, z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Z wymienionego przepisu nie wynika obowiązek Komisji egzaminacyjnej do zapewnienia zdającym tych materiałów. Zdający powinni przynieść je we własnym zakresie i tylko w dopuszczalnych wskazanych przepisem ramach.

Informuję także, że zdający będą mogli skorzystać ze stanowiska komputerowego zawierającego system informacji prawnej. Średnio jedno stanowisko komputerowe z systemem informacji prawnej zostanie zapewnione na pięć osób zdających. Do stanowiska komputerowego z tym systemem będzie podłączona drukarka. Drukarki będą także wykorzystane do drukowania prac egzaminacyjnych osób rozwiązujących zadania przy użyciu komputera.

Podczas egzaminu, głównym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające, zaś korzystanie z systemu informacji prawnej należy traktować jedynie jako źródło uzupełniające.

SSA Małgorzata Sławińska