Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na esej pt.: "Rola adwokatów w życiu społecznym"
12.07.2022 / Oferty zatrudnienia

Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A. poszukuje do biura w Warszawie aplikanta adwokackiego 1 roku

Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A.

poszukuje do biura w Warszawie

aplikanta adwokackiego 1 roku

 

Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S.K.A. jest największą kancelarią w Wielkopolsce i jedną z największych w kraju z biurem w Warszawie. Na rynku usług prawnych, funkcjonuje nieprzerwanie od 1997 roku. Jest uznanym partnerem i cenionym ekspertem w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, sektora medycznego, organów administracji państwowej i podmiotów prywatnych. Działalność Kancelarii wykracza także poza granice Polski, świadczymy bowiem usługi prawne również na terenie Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

 

Zakres obowiązków:

 • analiza i rekomendowanie rozwiązania problemów prawnych Klientów we współpracy z dedykowanym adwokatem/radcą prawnym
 • przygotowywanie projektów pism procesowych oraz pism do Klientów
 • czynny udział w rozprawach i posiedzeniach Sądów
 • analiza orzecznictwa i doktryny

Nasze wymagania:

 • nastawienia na praktyczne zdobywanie wiedzy prawniczej
 • umiejętności pracy samodzielnej i w zespole pod presją czasu
 • wysokiej kultury osobistej i zdolności komunikacyjnych
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego
 • czynne prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • praca w biurze Kancelarii w Warszawie
 • stabilne zatrudnienie w renomowanej i największej wielkopolskiej Kancelarii prawnej
 • nabycie praktycznego doświadczenia w stosowaniu różnych dziedzin prawa
 • dalszy rozwój zawodowy w ramach wewnętrznej ścieżki kariery
 • niezbędne narzędzia pracy

 

Osoby spełniające ww. wymagania prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@sowislo.com.pl w temacie maila wpisując numer referencyjny: apl/waw/3/2022

 

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odpowiedzi i kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

 

Dołącz do naszego zespołu!

 

 

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY/DO NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

przez Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowo- akcyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowo akcyjna w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 9, 61-524, Poznań, KRS: 0000468551, NIP: 7772194769, REGON: 631046485, Tel: (+48 61) 83 52 373, adres e-mail: kancelaria@sowislo.com.pl.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email: kancelaria@sowislo.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
 3. Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy/do podjęcia współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych:

 

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celach związanych z zatrudnieniem/nawiązaniem współpracy, w szczególności w celu zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy – w celach związanych z zatrudnieniem – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (JEŻELI DOTYCZY) – w celach związanych z zatrudnieniem/nawiązaniem współpracy, w odniesieniu do danych zbieranych w zakresie szerszym niż wynikający z właściwych przepisów Kodeksu Pracy oraz w odniesieniu do przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu upływu okresu objętego zgodą na przetwarzanie danych;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w celu obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń, a także w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 

 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania określonych w p. 3. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
 2. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z przepisów RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych, jednak w razie wystąpienia konieczności takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO.
 6. Obowiązek podania danych osobowych przez zatrudnianych pracowników wynika z właściwych przepisów Kodeksu pracy, podanie danych osobowych przez współpracowników jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy.

Post wygasa: 26.08.2022