Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na esej pt.: "Rola adwokatów w życiu społecznym"
14.01.2020 / Oferty zatrudnienia

Kancelaria Adwokacka Bednarczyk, Sokołowski Sp.j. w Warszawie nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim I lub II roku.

Wymagania:
• rozpoczęta aplikacja adwokacka I lub II rok;
• doświadczenie pracy w Kancelarii;
• umiejętność pracy w zespole;
• znajomość języka angielskiego;
• systematyczność, terminowość oraz umiejętność sprawnego organizowania własnej pracy;
• dyspozycyjność oraz zaangażowanie;
• zdolność do pracy pod presją czasu.

Oferujemy:
• pracę w młodym, dynamicznym zespole;
• uczestnictwo w ciekawych projektach;
• możliwosócó rozwoju zawodowego;
• atrakcyjne zasady wynagradzania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@bskancelaria.pl
Przesłane przez Pana/Panią dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV, liście motywacyjnym) przez Kancelarię Adwokacką
Bednarczyk, Sokołowski Sp.j. w Warszawie (00-391), przy al. 3 Maja 2 lok. 38 w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji. Jestem świadoma/my, że przysługuje
mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie moich danych jest dobrowolne.
Ponadto, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)
informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Bednarczyk, Sokołowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie (00-391), przy al. 3 Maja 2 lok. 38, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000480719, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272584213, REGON 141569386 (dalej jako:
„Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: Kancelaria Adwokacka Bednarczyk, Sokołowski Sp. j., al. 3 Maja 2 lok. 38, 00-391 Warszawa lub elektronicznie − na
adres e-mail: biuro@bskancelaria.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 654-77-55.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Wyrażenie
zgody jest konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (tj. do czasu zakończenia prowadzonej aktualnie rekrutacji) lub do czasu
wycofania zgody – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. W późniejszym okresie Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Osoba aplikująca ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego
administratora danych. Nadto, istnieje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.