Wydarzenia ORA
09.01.2019 /

Praktyczne wskazówki dot. wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich uprzejmie informuje, iż na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/ogloszenia-i-komunikaty/news,14390,ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2019-r.html

ukazało się już ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2019 r.

 

Dla ułatwienia procesu kwalifikacji przekazujemy Państwu kilka praktycznych uwag.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego wraz ze stosownymi załącznikami, choć kierowany do Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, to powinien być złożony na siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, 00-536  Warszawa, Al. Ujazdowskie 49.

Stosowne załączniki to m.in.:

  1. Zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej. Tu proponujemy Państwu złożenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, zaś pozostawienie sobie oryginału; a to chociażby z tego powodu, że przez rok od dnia zakończenia odbycia aplikacji możecie Państwo posługiwać się nim podczas wykonywania czynności zawodowych.
  2. oryginał dowodu wniesienia opłaty za egzamin adwokacki. Oczywiście może być wydruk przelewu z konta wygenerowany z systemu; proszę jednak zwrócić uwagę na to, aby był to wydruk dot. wykonanej transakcji (potwierdzenie przelewu) a nie dopiero co zleconej transakcji (zlecenie przelewu). Ponadto wydruk ten powinien być zgodny z art. 5 prawa bankowego.

 

W późniejszym terminie otrzymacie Państwo jeszcze dwa druki do wypełnienia i złożenia, tj.:

  1. Informację o sposobie rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego, który odbędzie się w dniach 26-29 marca 2019 r.
  2. Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego, który odbędzie się w dniach 26-29 marca 2019 r.

Warunki tego sprzętu będą określone w ogłoszeniu Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, które zostanie umieszczone na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w specjalnie zbudowanej w tym celu zakładce – APLIKACJA/EGZAMIN ADWOKACKI.

Zapraszamy do wchodzenia do tej zakładki.

 

Jednocześnie chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę na dwa ważne przepisy ustawy Prawo o adwokaturze, tj.:

1) 78a ust. 2 – aplikanci adwokaccy składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej , w której odbyli aplikację adwokacką.

2) art. 68 ust. 1 – Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, na listę adwokatów następuje na jej wniosek, na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej, właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej.

Powyższe przepisy jasno określają właściwość miejscową organu do którego należy złożyć wniosek najpierw o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego, a następnie (po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu adwokackiego) wniosek o wpis na listę adwokatów.

Tak więc aplikanci adwokaccy, którzy ukończyli aplikację w Izbie Adwokackiej w Warszawie, składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego do Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości na terenie właściwości obszaru Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu adwokackiego, składają wniosek o wpis na listę adwokatów do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Dopiero po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, co do którego Minister Sprawiedliwości nie wniósł sprzeciwu, (aplikant już) adwokat może złożyć informację o przeniesieniu siedziby zawodowej do innej Izby – w myśl art. 71a ustawy Prawo o Adwokaturze.