Wiadomości
26.06.2019 / Wiadomości

Egzamin wstępny 2019 r. – rejestracja on-line

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje osoby przystępujące w 2019 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Warszawie o uruchomieniu rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci proszeni są o rejestrację do Extranetu na stronie internetowej www.nabor.ora.waw.pl

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się 28 września 2019 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 sierpnia 2019 r. (liczy się data złożenia dokumentów w biurze ORA lub data stempla pocztowego) – termin ten nie podlega przywróceniu. Wszelkie niezbędne informacje znajdą się w e-mailu przesłanym do Państwa po zarejestrowaniu się na stronie naboru.

UWAGA! Osoby, które podchodziły do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji!

Informujemy, że nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków. O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej, do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Komplet dokumentów o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinien zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (wydrukowany z Extranetu)
 2. dowód opłaty – w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym. Opłata za egzamin wstępny wynosi 1125,00 zł. należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950, Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata – opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką
  w 2019 r.”

  UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.
 3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
  w Rzeczpospolitej Polskiej
  i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
  Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, że kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego, w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, nie później niż 7 dni (tj. 21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których mowa wyżej (w pkt. 3).
 4. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
 5. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 6. kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem
  i nazwiskiem)
  (wydrukowany z Extranetu)
 7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej dostępny jest dokument zawierający informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (00-536) przy Al. Ujazdowskich 49.

Obowiązek informacyjny – RODO

Prosimy o złożenie na nim czytelnego podpisu w miejscu do tego przeznaczonym w celu oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią. Tak podpisany dokument prosimy dołączyć do innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wstępnego.”