Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie podjęte 13 maja 2017 r.

Poniżej publikujemy treść uchwał przyjętych na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie w dniu 13 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 1

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie uchwala, iż wszystkie pokoje adwokackie pozostaną utrzymane, jako jeden z bardzo istotnych elementów wizerunku adwokatury, jej obecności w systemie wymiaru sprawiedliwości i podlegają modernizacji, zarówno w aspekcie ich wyglądu i wyposażenia, charakteru prowadzonej działalności ze szczególnym uwzględnieniem funkcji informacyjnej, organizacji dyżurów pomocy prawnej oraz łatwej dostępności w poszczególnych obiektach sądowych

UCHWAŁA NR 2

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie realizując swoje ustawowe zadania stoi na stanowisku, iż konstytucyjny trójpodział władzy jest fundamentem demokratycznego państwa prawa i gwarantem realizacji praw i wolności obywatelskich.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie krytycznie ocenia wszelkie inicjatywy ustawodawcze mające na celu ograniczanie niezależności sądownictwa – w tym dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, czy zwiększające ingerencję Ministra Sprawiedliwości w funkcjonowanie sądów – wskazując, iż budzą one poważne wątpliwości co do zgodności z obowiązującą Konstytucją RP i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie apeluje do przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej o przestrzeganie niezależności władzy sądowniczej. Należy podkreślić ze jedynie niezależne sądownictwo może stać na straży przestrzegania prawa, w tym praw i wolności jednostki.

 

UCHWAŁA NR 3

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie krytycznie ocenia wzrost podejmowanych przez organy ścigania oraz sądy prób zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z tajemnicy zawodowej. Obowiązkiem adwokata jest zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek ten stanowi realizację ustawowych celów, dla których został powołany zawód adwokata – współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie przyłącza się do stanowiska Krajowego Zjazdu Adwokatury i wskazuje, iż „tajemnica adwokacka ma charakter gwarancyjny przede wszystkim nie dla adwokatów, ale dla ich klientów. Ochrona ta gwarantuje ich podstawowe prawa: do rzetelnego procesu oraz do prywatności, chronione nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie zobowiązań międzynarodowych.

 

UCHWAŁA NR 4

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązuje ORA do przeanalizowania potrzeb Izby Adwokackiej w zakresie istniejących komisji i kół oraz społecznego charakteru działalności w kołach, a w konsekwencji ewentualnej reasumpcji uchwał ORA podjętych w 2016 roku powołujących poniżej wymienione Komisje i Koła: 1. Komisję d/s regulaminów i procedur, 2. Komisję d/s praktyki adwokackiej, 3. Komisję ds. funduszu wzajemnej pomocy koleżeńskiej, 4. Komisję ds. sekcji tematycznych, 5. Komisję ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej, 6. Komisję ds. udostepnień informacji publicznej, 7.Komisję historii i tradycji adwokatury 8. Komisję komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości, 9. Koło Prawników Zagranicznych, 10. Koło emerytów i rencistów, 11. Koło kobiet.

 

UCHWAŁA NR 5

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązuje ORA do przeanalizowania zasadności nakładania obowiązku uiszczania składki przez adwokatów niewykonujących zawodu i pobierających jednocześnie rentę lub emeryturę oraz możliwości obniżenia do 50 zł składki uiszczanej przez adwokatów wykonujących zawód i pobierających jednocześnie rentę lub emeryturę.

Uchwała ORA w Warszawie z dnia 24 maja 2017 r. w przedmiocie zakazu stosowania tortur i dostępu do pomocy adwokata w razie zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie czynu zabronionego

24 maja br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę w przedmiocie zakazu stosowania tortur i dostępu do pomocy adwokata w razie zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie czynu zabronionego. Pniżej treść uchwały.

więcej

Uchwała nr 230/2017 ORA w Warszawie w przedmiocie wysokości zaliczek na opinie biegłych jako wspólne stanowisko ORA w Warszawie oraz Sekcji PPC.

10 maja br. Okręgowa rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę w przedmiocie wysokości zaliczek na opinie biegłych jako wspólne stanowisko ORA w Warszawie oraz Sekcji PPC. Poniżej treść uchwały.

więcej

Stanowisko Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego

Poniżej zamieszczamy stanowisko Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego  dot. projektu zmiany ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z 20.01.2017 r.

więcej

Komunikat w związku z dzisiejszymi zatrzymaniami warszawskich adwokatów

W związku z dzisiejszymi zatrzymaniami warszawskich adwokatów Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała nastepujący komunikat.

więcej

Uchwała ORA w Warszawie w przedmiocie reformy sądownictwa

Na posiedzeniu w dniu 10 maja br. ORA w Warszawie podjęła przez aklamację uchwałę w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP.

więcej

Polsko-Angielski Dzień Prawniczy - 15 maja 2017

Bar Council of England and Wales, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Fundacja Adwokatury Polskiej serdecznie zapraszają na Polsko-Angielski Dzień Prawniczy. Wydarzenie poświęcone jest zagadnieniom wzajemnej współpracy w sprawach karnych i rodzinnych. Polscy i angielscy adwokaci spotkają się, aby podzielić się swoimi praktycznymi doświadczenia w prowadzeniu spraw z elementami transgranicznymi pomiędzy obiema jurysdykcjami.

więcej