Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

16 czerwca 2017 r. Biuro ORA nieczynne

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. Biuro ORA i Dział Szkolenia Aplikantów Adwokackich będą nieczynne.

VIII Rodzinny Piknik Integracyjny Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego - przejmujemy przewodnictwo w Forum

 

Zapraszamy do udziału w VIII Rodzinnym Pikniku Integracyjnym Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, który odbędzie się 10 czerwca 2017 roku w Starej Miłośnie, przy ul. 1. Praskiego Pułku w miejscu stacjonowania Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Piknik rozpocznie się o godzinie 10.00.

więcej

XXVII Ogólnopolski Rejs Adwokacki - przedłużono termin zgłoszeń

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie informuje, że został przedłużony termin zgłoszeń do udziału w XXVII Ogólnopolskim Rejsie Adwokackim im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku do dnia 10 czerwca br. Rejs odbędzie się pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata Jacka Treli, oraz Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA adwokata Stanisława Estreicha w dniach  22–25 czerwca 2017 r.

więcej

Uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie podjęte 13 maja 2017 r.

Poniżej publikujemy treść uchwał przyjętych na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie w dniu 13 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 1

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie uchwala, iż wszystkie pokoje adwokackie pozostaną utrzymane, jako jeden z bardzo istotnych elementów wizerunku adwokatury, jej obecności w systemie wymiaru sprawiedliwości i podlegają modernizacji, zarówno w aspekcie ich wyglądu i wyposażenia, charakteru prowadzonej działalności ze szczególnym uwzględnieniem funkcji informacyjnej, organizacji dyżurów pomocy prawnej oraz łatwej dostępności w poszczególnych obiektach sądowych

UCHWAŁA NR 2

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie realizując swoje ustawowe zadania stoi na stanowisku, iż konstytucyjny trójpodział władzy jest fundamentem demokratycznego państwa prawa i gwarantem realizacji praw i wolności obywatelskich.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie krytycznie ocenia wszelkie inicjatywy ustawodawcze mające na celu ograniczanie niezależności sądownictwa – w tym dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, czy zwiększające ingerencję Ministra Sprawiedliwości w funkcjonowanie sądów – wskazując, iż budzą one poważne wątpliwości co do zgodności z obowiązującą Konstytucją RP i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie apeluje do przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej o przestrzeganie niezależności władzy sądowniczej. Należy podkreślić ze jedynie niezależne sądownictwo może stać na straży przestrzegania prawa, w tym praw i wolności jednostki.

 

UCHWAŁA NR 3

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie krytycznie ocenia wzrost podejmowanych przez organy ścigania oraz sądy prób zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z tajemnicy zawodowej. Obowiązkiem adwokata jest zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek ten stanowi realizację ustawowych celów, dla których został powołany zawód adwokata – współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie przyłącza się do stanowiska Krajowego Zjazdu Adwokatury i wskazuje, iż „tajemnica adwokacka ma charakter gwarancyjny przede wszystkim nie dla adwokatów, ale dla ich klientów. Ochrona ta gwarantuje ich podstawowe prawa: do rzetelnego procesu oraz do prywatności, chronione nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie zobowiązań międzynarodowych.

 

UCHWAŁA NR 4

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązuje ORA do przeanalizowania potrzeb Izby Adwokackiej w zakresie istniejących komisji i kół oraz społecznego charakteru działalności w kołach, a w konsekwencji ewentualnej reasumpcji uchwał ORA podjętych w 2016 roku powołujących poniżej wymienione Komisje i Koła: 1. Komisję d/s regulaminów i procedur, 2. Komisję d/s praktyki adwokackiej, 3. Komisję ds. funduszu wzajemnej pomocy koleżeńskiej, 4. Komisję ds. sekcji tematycznych, 5. Komisję ds. Etyki i Tajemnicy Adwokackiej, 6. Komisję ds. udostepnień informacji publicznej, 7.Komisję historii i tradycji adwokatury 8. Komisję komunikacji z organami wymiaru sprawiedliwości, 9. Koło Prawników Zagranicznych, 10. Koło emerytów i rencistów, 11. Koło kobiet.

 

UCHWAŁA NR 5

ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 13 MAJA 2017 R.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązuje ORA do przeanalizowania zasadności nakładania obowiązku uiszczania składki przez adwokatów niewykonujących zawodu i pobierających jednocześnie rentę lub emeryturę oraz możliwości obniżenia do 50 zł składki uiszczanej przez adwokatów wykonujących zawód i pobierających jednocześnie rentę lub emeryturę.

Uchwała ORA w Warszawie z dnia 24 maja 2017 r. w przedmiocie zakazu stosowania tortur i dostępu do pomocy adwokata w razie zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie czynu zabronionego

24 maja br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę w przedmiocie zakazu stosowania tortur i dostępu do pomocy adwokata w razie zatrzymania osoby podejrzewanej o popełnienie czynu zabronionego. Pniżej treść uchwały.

więcej

Uchwała nr 230/2017 ORA w Warszawie w przedmiocie wysokości zaliczek na opinie biegłych jako wspólne stanowisko ORA w Warszawie oraz Sekcji PPC.

10 maja br. Okręgowa rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę w przedmiocie wysokości zaliczek na opinie biegłych jako wspólne stanowisko ORA w Warszawie oraz Sekcji PPC. Poniżej treść uchwały.

więcej

Stanowisko Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego

Poniżej zamieszczamy stanowisko Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego  dot. projektu zmiany ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z 20.01.2017 r.

więcej