Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje osoby przystępujące w 2017 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej www.nabor.ora.waw.pl

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się 30 września 2017 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 sierpnia 2017 r. (data stempla pocztowego). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w e-mailu przesłanym do Państwa po zarejestrowaniu się na stronie.

UWAGA! Osoby, które podchodziły do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji!

Informujemy, że nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków. O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (wydrukowany z Extranetu)
 2. w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym.
  Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000,00 zł. należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950, Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2017 r."
  UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji
 3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
  Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których mowa wyżej.
 4. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)
 5. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 6. kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (wydrukowany z Extranetu)
 7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)