Informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (Dz. U. poz. 1666 z późn. zm.) nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, tj. do dnia 23 lutego 2016 r., zdający egzamin adwokacki składają przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający winien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu.
Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego oznacza wybór odręcznej formy rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego.

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości została zamieszczona instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, oraz wersja demonstracyjna aplikacji: http://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,7948,egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2016.html

Wymagania techniczne komputerów na Egzaminie Adwokackim 2016.

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji, stanowią:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”;
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

UWAGA!

Odnośnie do ww. wymagań, informujemy, że

-Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

-Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”

-Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

- zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, dlatego sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

- w wypadku korzystania z myszki i dodatkowej klawiatury podłączonych do portu USB należy pamiętać o pozostawieniu wolnego portu USB w celu uruchomienia aplikacji egzaminacyjnej,

Jednocześnie przypominamy, iż zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, winni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie, przygotowując go zgodnie z podanymi parametrami.

Tylko tak właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu.

W razie wątpliwości, czy sprzęt komputerowy, na którym zdający zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zdający winni - przed egzaminem i we własnym zakresie - skorzystać z pomocy informatyka, przypominamy o konieczności naładowania baterii w sprzęcie komputerowym.

Opłatę za egzamin adwokacki w kwocie 1 480 zł należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin adwokacki 2016 r.".

Pliki do pobrania:

 

SSA Agata Zając

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego

z siedzibą w Warszawie