Aktualności

Ważna informacja związana z egzaminem wstępnym na aplikację adwokacką

Informacja z dnia: 13.07.2011 - Ogólne

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że od dnia 1 lipca zmieniły się zasady związane z wymaganą dokumentacją do przystąpienia na egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2011 r.

Poniżej aktualny wykaz:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (wydrukowany z extranetu).

2. oryginał lub poświadczony przez bank odpis dowodu uiszczenia opłaty,
w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym. Opłata za egzamin wstępny wynosi 693,00zł. należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką". UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji

3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, iż  kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których mowa wyżej.

4. życiorys (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)

5. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

6. kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)  (wydrukowany z extranetu).

7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)

Informujemy również, że dokumenty złożone do siedziby ORA będą weryfikowane przez Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej po upływie terminu składania dokumentów tj. po 10 sierpnia 2011 r.

W przypadku zagubienia loginu bądź hasła do extranetu rekrutacji prosimy o skorzystanie z funkcji „przypomnienia hasła” dostępnego na stronie http://nabor.ora.waw.pl/extranet